Kong-bîn tâu-phiò

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

公民 (Kong-bîn)投票 (tâu-phiò) ()全體 (chôan-thé)公民直捷 (ti̍t-chia̍p)投票 (lâi)決定 (koat-tēng)重要 (tiōng-iàu)e文題 (bûn-tê) (ê)法度 (hoat-tō͘) (Chiah)的文題是親像 (chhin-chhiūⁿ)通過 (thong-kòe) (sin)憲法 (hiàn-hoat) (kái)憲法,也是 (iā-sī)重要的法律 (hoat-lu̍t); (koh) (ū)是親像官員 (koaⁿ-ôan)伯免 (pà-bián)