Hêng-chèng-khu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

行政區 (Hêng-chèng-khu) ()國家 (kok-ka) (tùi)境內 (kéng-lāi)進型 (chìn-hêng) (ê)行政 (hêng-chèng)分區 (hun-khu)各國 (Kok-kok)的行政區,因為 (in-ūi)國情 (kok-chêng)無仝 (bô-kāng)名稱 (miâ-chheng) (kap)分層 (hun-chân) ()無相像 (bô-sio-siāng)