Siâⁿ-chhī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Chicago美國 城市。

城市 (Siâⁿ-chhī) ()一款 (chi̍t-khóan)聚落 (chū-lo̍h) ()無仝 (bô-kāng)所在 (só͘-chāi) (ū)無仝標準 (piau-chún)。城市有可能 (khó-lêng)人口 (jîn-kháu)共濟 (kā-chè)嘛有 (mā-ū)可能是行政 (hêng-chèng)畫分 (ōe-hun)產生 (sán-seng)抑是 (ia̍h-sī)擁有 (ióng-iú)一寡 (chi̍t-kóa)歷史 (le̍k-sú)背景 (pòe-kéng)

參見 (Chham-kìⁿ)[edit]