Liân-ha̍p Ông-kok ê kok-kî

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
聯合王國的國旗

聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok)現時 (hiān-sî) (ê)國旗 (kok-kî) ()1801 ()設計 (siat-kè) ()英語 (Eng-gí) () (ū) ()Union Flag (ia̍h)Union Jack這个 (Chit-ê)國旗是 " (Sèng)George", "聖Patrick", (kap) "聖Andrew" (saⁿ) (chióng)十字 (si̍p-jī)遭閤 (cho-ha̍p)