Saint Helena

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
LocationSaintHelena.png

Saint Helena () (lâm)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ) ()非洲 (Hui-chiu)大陸 (tāi-lio̍k)Angola 2800km (hn̄g) (I) (kap)AscensionTristan da Cunha (chit)2 (ê)依賴地 (i-lāi-tē)合起來 (ha̍p--khí-lâi)組成 (cho͘-sêng)聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok)海外 (hái-gōa)領土 (léng-thó͘): Saint Helena, Ascension佮Tristan da Cunha

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

Saint Helena-CIA WFB Map.png