Sai Sahara

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Western Sahara的旗仔
LocationWesternSahara.svg

西 (Sai)Sahara (阿拉伯語 (A-la-pek-gí): صحراء غربية) 踮佇 (tiàm-tī)非洲 (Hui-chiu)sai北部 (pak-pō͘)意思 (ì-sù) ()Sahara沙漠 (Soa-bô͘) (ê)西爿 (sai-pêng)海岸 (Hái-hōaⁿ) ()大西洋 (Tāi-se-iûⁿ)隔壁 (Keh-piah) (ū)Morocco ( (pak)),Algeria (東北 (tang-pak)),Mauritania ( (tang) (kap) (lâm)) 3 (kok)。西Sahara目前 (bo̍k-chêng) (tōa)部分 (pō͘-hūn)是Morocco (teh)統治 (thóng-tī)在地 (Chāi-tē)Sahrawi (lâng)政治 (chèng-tī)組織 (cho͘-chit)號的 (hō--ê)國名 (kok-miâ)Sahrawi阿拉伯 (A-la-pek)民主 (Bîn-chú)共和國 (Kiōng-hô-kok)

1884 ()西班牙 (Se-pan-gâ)勢力 (sè-le̍k)開始 (khai-sí) (chhun) (kàu)沿海 (iân-hái)地帶 (tē-tài)。 1924年 (?) 西班牙 ()Saguia el-Hamra (北) 佮Río de Oro ( (lâm)) (chit)2 (ê)行政區 (hêng-chèng-khu)合併 (ha̍p-pèng) (chò)西班牙Sahara。 Sahara敨縛 (Tháu-pa̍k)運動 (Ūn-tōng) ()1967 (hit)成立 (sêng-li̍p) (siū) (tio̍h)西班牙強烈 (kiông-lia̍t)打壓 (táⁿ-ap), 1970年禁止 (kìm-chí)。 1973年獨立 (to̍k-li̍p)運動組織Polisario成立。 1975年隔壁國Morocco發動 (hoat-tōng)人海戰術 (jîn-hái-chiàn-su̍t)西班牙人 (Se-pan-gâ-lâng) (koáⁿ) (cháu),到 (kah)1979年完全 (oân-choân)掌握 (chiáng-ak) (tiâu) (leh)。 1976年Polisario領導 (léng-tō)的獨立運動選佈 (soán-pò͘)成立Sahrawi國 (hām)Morocco軍方 (kun-hong)交戰 (kau-chiàn)。 1991年 (in)流亡 (liû-bông)政權 (chèng-koân)和Morocco簽訂 (chhiam-tēng)停火 (thêng-hóe)協議 (hia̍p-gī) (che)包括 (pau-koah)未來 (bī-lâi) (pān)公民 (kong-bîn)投票 (tâu-phiò)決定 (koat-tēng)最後 (chòe-āu)的政治地位 (tē-ūi)總是 (Chóng--sī)因為 (in-ūi)雙方 (siang-hong) (tùi)投票 (koân)認定 (jīn-tēng) ()法度 (hoat-tō͘)達成 (ta̍t-sêng)共識 (kiōng-sek),到 (taⁿ)猶未 (iáu-bōe)飿破 (tut-phòa)大部分 (Tōa-pō͘-hūn)國家 (kok-ka)承認 (sêng-jīm)Morocco的統治權 (thóng-tī-koân)

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

Western Sahara-CIA WFB Map.png