Siú-to͘

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

首都 (Siú-to͘) (kiaⁿ-siâⁿ) ()政治 (chèng-tī)活動 (o̍ah-tōng) (ê)中心 (tiong-sim)城市 (siâⁿ-chhī)國家級 (kok-ka-kip)政府 (chèng-hú)機關 (ki-koan)攏會 (lóng-ē)設店 (siat-tiàm) (chia)親像 (chhin-chhiūⁿ)國會 (kok-hōe)總統府 (chóng-thóng-hú)皇宮 (hông-kiong)最高法院 (chòe-ko-hoat-īⁿ)等等 (téng-téng)各國 (Kok-kok)大使館 (tāi-sài-kóan) ()設店崩溝國 (pang-kau-kok)的首都較濟 (khah-chē)

相關 (Siang-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]