Chú-khoân kok-ka

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

主權 (Chú-khoân)國家 (kok-ka) (主權國家) ()擁有 (ióng-iú)獨立 (to̍k-li̍p)主權 (ê)獨立國家; 是國際 (kok-chè)社會 (siā-hoē)基本 (ki-pún)成員 (sêng-goân) (I)統治 (thóng-tī) (kap)管理 (koán-lí)權力 (khoân-le̍k) () (hit) (ê)國家的人民 (jîn-bîn)政府 (chèng-hú)擁有, ()受著 (siū-tio̍h)外國 (gōa-kok)控制 (khòng-chè)影響 (éng-hióng)