Siōng-īⁿ

From Lohankhapedia
(Redirected from 上院)
Jump to navigation Jump to search

上院 (Siōng-īⁿ) (上院, upper house),上議院 (siōng-gī-īⁿ) (上議院) (ia̍h)參議院 (chham-gī-īⁿ) (參議院), ()兩院制 (lióng-īⁿ-chè)國家 (kok-ka) (ê)議會 (gī-hōe) (chi) (it)