Kò͘-sêng-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

構成國 (Kò͘-sêng-kok) (構成國; (Eng): constituent country) ()部分 (pō͘-hūn)國家 (kok-ka) (ê)官方 (koaⁿ-hong)用語 (iōng-gí) (kóng)的是: 一个 (chi̍t-ê)國家是一个閣較 (koh-khah) (toā)政治 (chèng-tī)實體 (si̍t-thé)組成 (cho͘-sêng)部分。 "構成國" 的用法 (iōng-hoat) (pēng) ()法律 (hoat-lu̍t)定義 (tēng-gī)