Chèng-khoân

From Lohankhapedia
(Redirected from Chèng-tī si̍t-thé)
Jump to navigation Jump to search

政權 (Chèng-khoân) (ia̍h)政權 (chèng-koân) ()政府 (chèng-hú)政治 (chèng-tī) (kap)外交 (goā-kau)領域 (léng-he̍k) () (chí)國家 (kok-ka) (ê)政體 (chèng-thé)統治 (thóng-tī)體制 (thé-chè)抑是 (ia̍h-sī)特定 (te̍k-tēng)行政 (hêng-chèng)管理 (koán-lí)當局 (tong-kio̍k); 佇社會學 (siā-hoē-ha̍k)內面 (lāi-bīn)是指社會 (siā-hoē)制度 (chè-tō͘),抑是社會的秩序 (tia̍t-sū) () (kiò) (chò)政治實體 (si̍t-thé)