Sî-khu

From Lohankhapedia
(Redirected from 時區)
Jump to navigation Jump to search
世界標準時區

時區 (Sî-khu) ()地球 (Tē-kiû)頂懸 (téng-koân) (ēng) (kāng)1 (ê)標準 (piau-chún)時間 (sî-kan) (ê)所在 (só͘-chāi) (hit)个時間 () (chò)在地 (chāi-tē)時間 (local time)。 (Sio)隔壁 (keh-piah)的時區大份 (toā-hūn) (chha)1點鐘 (tiám-cheng)。在地時間慣勢 (koàn-sì)Greenwich平均 (Pêng-kin)時間 (ia̍h)UTC (koh) (ke) (kiám) (kúi)點鐘 (lâi)表示 (piáu-sī)比論 (pí-lūn) (kóng)台灣 (Tâi-oân)標準時間 ()是UTC+8。