UTC

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

UTC (英語 (Eng-gí): Coordinated Universal Time; Hia̍p-tiau sè-kài-sî) ()1 (khoán)通用 (Thong-iōng)時間 (Sî-kan) (UT) (ê)標準 (phiau-chún)。 "C" 表達 (piáu-ta̍t) (i)是 "協調 (hia̍p-tiau)"-- (kòe)的時間。 (Choân)世界 (sè-kài)時區 (sî-khu)會用得 (ē-iōng-tit) (siá) (chò)UTC的 "差值 (chha-ta̍t)"。早前 (Chá-chêng)Greenwich平均 (Pêng-kin)時間 (GMT) 是根據 (kin-kì)天體 (thian-thé)運動 (ūn-tōng) (lâi)計算 (kè-sǹg)時間,後來 (āu--lâi)的UTC是按照 (àn-chiàu)原子鐘 (goân-chú-cheng)的標準得著 (tit-tio̍h)的。通俗 (Thong-sio̍k)話語 (oē-gí)有時 (ū-sî) (lia̍h)GMT是UTC的同義詞 (tông-gī-sû)

UTC (kap)原子 (goân-chú)時間 (TAI) 園林 (oân-ná) (ū)差別 (chha-pia̍t) (chha)幾若的 (kúi-nā-ê)整數 (chéng-sò͘)秒鐘 (bió-cheng)。 UTC的 (ta̍t)需要 (su-iàu) (lâng)增加 (cheng-ka) (抑是 (a̍h-sī)減少 (kiám-chió)) 淡薄仔 (tām-po̍h-á) (hō͘) ()偏離 (phian-lî)UT1 0.9 (bió) (khah) (chē)每冬 (Múi-tang)的6 (go̍eh)30佮12月31 (ê)半暝 (pòaⁿ-mî) (ōe)斟酌 (chim-chiok) (khòaⁿ) (beh)調整 (tiâu-chéng)͘ ()。 1 (kái)是調整1秒鐘,號做 (hō-chò)閏秒 (lūn-bió)從到今 (Chêng-kàu-taⁿ)毋捌 (m̄-bat) (kiám)͘ () (lóng) (ēng) (ka)͘的。 ()1972 () ()UTC佮TAI的精差 (cheng-chha)定義 (tēng-gī)做10秒,現此時 (hiān-chú-sî)已經 (í-keng)差33秒 (ah)