Malta Khî-sū-thoân

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Malta騎士團 (Khî-sū-thoân)正式 (chèng-sek)名字 (miâ-jī) (kiò) (chò)Jerusalem, Rhodes (kap)Malta (ê) (Sèng)John主權 (Chú-khoân)軍事 (Kun-sū)醫院 (I-īⁿ)騎士團 (以大利語 (Í-tāi-lī-gí): Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta), ()歐洲 (Au-chiu) (chi̍t) (ê)主權實體 (si̍t-thé)毋過 (m̄-kò) ()是一个國家 (kok-ka) (I)古早 (kó͘-chá) ()1099 ()成立 (sêng-li̍p)醫院騎士團今仔日 (kin-á-ji̍t)辦公 (pān-kong)地址 (tē-chí)羅馬 (Lô-má)Malta (Kiong)