Malta scudo

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Malta scudo
Scudo maltese
Skud Malti
Hompesch Tari 1798 2070482.jpg
30 tarì銀角仔 (1798年)
額面
補助單位 (較細)
 ​112 tarì
 ​1240 grano
 ​11440 piccolo
服數 scudi
tarì tarì
 grano grani
 piccolo piccoli
銀角仔 15 piccoli
1, 5, 10 grani
1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 30 tarì
1, 2, 5, 10, 20 scudi
統計
使用者

Malta騎士團


以前流通的地區:

Pang-bô͘:Ill (1318–1522)
Pang-bô͘:Ill (1530–1798)
法國 Pang-bô͘:Ill (1798–1800)
Pang-bô͘:Ill (1798–1801)
聯合王國的旗仔 Pang-bô͘:Ill (1800–1813)
Malta Pang-bô͘:Ill (1813–1825/1886)
評價
匯率過高 Pang-bô͘:Country data European Union euro (€)
€0.24 =1 scudo

Malta scudo ()Malta騎士團 (Khî-sū-thoân) (ê)官方 (koaⁿ-hong)貨幣 (hoè-pè)

參考 (Chham-khó)[edit]