Chîⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

(Chîⁿ) () (ia̍h)lui () () (lâng) (ēng) (lâi) ()物件 (mi̍h-kiāⁿ)服務 (ho̍k-bū) (chhiàⁿ lâng chò khang-khoè)-- (ê) () (in) () (mi̍h)予人 (hō͘--lâng) (iah) ()人服務 (ē)提著的 (the̍h-tio̍h--ê)通世間 (Thong-sè-kan) (ū) (chin) (chē)無仝 (bô-kâng)款式 (khoán-sek) (teh)實際 (si̍t-chè)流通 (liû-thong)的錢,是 (í)紙票 (chóa-phiò)銀菊 (gîn-kak) (téng)形式 (hêng-sek)存在 (chûn-chāi),抑chiō是貨幣 (hoè-pè)或者 (he̍k-chiá) (kóng)通貨 (thong-hòe)大多數 (Toā-to-sò͘)國家 (kok-ka) (lóng) (hoat) (kok)使用 (sú-iōng)的貨幣,比論 (pí-lūn)美國 (Bí-kok)美金 (Bí-kim)或者是 (he̍k-chiá-sī)菲律賓 (Hui-li̍p-pin)peso

(Miâ)[edit]

"Lui" 這个 (chit-ê)講法 (kóng-hoat)來自 (lâi-chū)清朝 (Chheng-tiâu) (kah)早期 (chá-kî)民國 (Bîn-kok)政府 (chèng-hú)用的 (tâng)lui (銅鐳)。台灣 (Tâi-oân) (hō͘)日本 (Ji̍t-pún)同治 (tông-tī)時陣 (sî-chūn), "lui" 這个講法慢慢 (bān-bān)消失 (siau-sit) (khah) (chia̍p)用 "錢" (日本語: 銭, sen)。因為 (In-ūi)較早 (khah-chá)有的人 (ùi)閩南 (Bân-lâm)趒線 (Tiô-sòaⁿ)地方 (tē-hng) (î)bîn (kàu)南洋 (Lâm-iûⁿ), "lui" ()新加坡 (Sin-ka-pho)馬來西亞 (Má-lâi-se-a)沿用 (iân-iōng)到今 (kàu-taⁿ)

錢的歷史 (le̍k-sú)[edit]

錢是用來買物件的 (mi̍h-kiāⁿ--ê),人 (chò)買賣 (bé-bē) (chêng)古早 (kó͘-chá) ()有的代誌 (tāi-chì)當原初 (Tong-goân-chho͘),人咧交易 (kau-e̍k) (pēng) ()用錢,怹是做斗換 (táu-oāⁿ)也就是 (iā-chiū-sī)用物件 (khì) (kap) (oāⁿ)無像 (bô-siâng)的物。

一開始 (chi̍t-khai-sí)使用錢的 (),怹想欲 (siūⁿ-beh) (chhoē)擋久 (tòng-kú) (koh)直直 (ti̍t-ti̍t)價值 (kè-ta̍t)而且 (jî-chhiáⁿ)利便 (lī-piān) (chah)去倒 (khì-tò)項物 (hāng-mi̍h)歷史上 (le̍k-sú-siōng)頭一个 (thâu-chi̍t-ê)金屬 (kim-sio̍k)鑄做 (chù-chò)銀角仔 (gîn-kak-á)的國家號做 (hō-chò)Lydia時間 (sî-kan)約其略 (iok-kî-lio̍k)公元前 (kong-goân-chêng)650 ()。這个國家的位置 (ūi-tì)就佇Türkiye西部 (se-pō͘)Lydia的銀角仔是用貴重 (kùi-tiōng)的金屬鑄的 (chù--ê)懸頂 (kuân-téng) (sai) (tô͘) () (chit) (khoán)做法 (chò-hoat) (kín) (thoân) (khì)希臘 (Hi-lia̍p)地中海 (Tē-tiong-hái)濟濟 (chē-chē)所在 (só͘-chāi)尾仔 (boé-á) (thoàⁿ) (kah)世界 (sè-kài)別搭 (pa̍t-tah)。卡古早的是陣 (sī-chūn),嘛 (bat)有人用 ()à (khak) (iah) (iâm) (kak)t.t。來做貨幣。

用錢來做買賣比起 (pí-khí)斗換 (ke)卡利便,嘛會當 (ē-tàng) (siū)貨物 (hoè-mi̍h)本生 (pún-seng)無法度 (bô-hoat-tō͘)拆分 (thiah-hun)制限 (chè-hān),嘛 (khah) ()因為 (kāng)1款物,隨的 (sûi-ê)品質 (phín-chit)大細 (toā-sè)精差 (cheng-chha) (khí)交繚 (kau-liâu)。錢共交易的單位 (tan-ūi)標準化 (piau-chún-hoà)提昇 (thê-seng)經濟 (keng-chè)活動 (hoa̍t-tōng)效率 (hāu-lu̍t)。人嘛 (thang)透過 (thàu-koè)粒積 (lia̍p-chek)錢來備辦 (pī-pān)未來 (bī-lâi)需要 (su-iàu)甚至 (sīm-chì) (lâu)囝孫仔 (kiáⁿ-sun-á)

發明 (Hoat-bêng)銀角仔幾若 (kúi-ā) (pah) (tang)了後 (liáu-āu)紙票 (choá-phiò)開試 (khai-sì)予人用來表施 (piáu-sì) (ín) (beh) ()錢,上起頭 (siōng-khí-thâu)是1 (chióng)照字 (chiò-jī)的款式,第一張 (tē-it-tiuⁿ)正港 (chiàⁿ-káng)銀票 (gîn-phiò)是佇公元 (kong-goân)600 (chì)1455中間 (tiong-kan)中國 (Tiong-kok)出現的 (chhut-hiān--ê), 1660到1664年中間瑞典 (Sūi-tián)開始 (khai-sí) (ìn)銀票。總是 (Chóng--sī)這2 (ê) ()彼當時 (hit-tong-sî)攏因為尾仔 (boé--á) (khêng)無到銀角仔通對換 (tùi-oāⁿ)煎仔 (choaⁿ-á)推行 (chhui-hêng) (liáu) (kài)順司 (sūn-sū)MassachusettsMassachusettes (Oaⁿ)殖民地 (Si̍t-bîn-tē)佇1690 ()發行 (hoat-hêng)銀票,這 (pái)就有成功 (sêng-kong),了後銀票嘛變做 (piàn-chò) ()來愈四常 (sù-siông)

現此寺 (Hiān-chhú-sī),人觀念 (koan-liām)ni̍h的錢,凡勢 (hoān-sè)毋是 (m̄-sī)實體 (si̍t-thé)的貨幣,顛倒 (tian-tó)銀行 (gîn-hâng)口座 (kháu-chō)來抵 (lâi-té) (khiām) (tiàm)電腦 (tiān-náu)其治體 (kì-tî-thé)訴額 (sò͘-gia̍h)

錢的意思 (ì-sù)有時陣 (ū-sî-chūn)是較闊面的 (khoah-bīn--ê)親像 (chhin-chhiūⁿ)信用卡 (sìn-iōng-khah),就叫做 (kiò-chò)塑膠 (sok-ka)貨幣。