Gîn-phiò

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
各國5,000可的銀票。

銀票 (Gîn-phiò) (銀票), (koh)叫做 (kiò-chò)紙票 (chóa-phiò) (紙票),紙字 (chóa-lī) (紙字),紙幣 (chóa-pè) (紙幣), ()一種 (chi̍t-chióng)貨幣 (hòe-pè)。銀票 (kap)銀角仔 (gîn-kak-á) (lóng) (chîⁿ)

相關 (Siang-koan) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]

Links[edit]