Sin-ka-pho

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
新加坡共和國
Republic of Singapore
Republik Singapura
新加坡共和国
சிங்கப்பூர் குடியரசு
Flag of Singapore.svg Coat of arms of Singapore.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Sin-ka-pho 的所在
Sin-ka-pho 的所在。
首都 新加坡
面積
  • 國土面積: 719.1 km² 排世界第190 名
人民生活
人口
政治文化
領導人

新加坡 (Sin-ka-pho) (新加坡),全稱 (choân-chheng)新加坡共和國 (Kiōng-hô-kok) (新加坡共和國英語: Republic of Singapore), ()馬來 (Má-lâi)半島 (poàn-tó)南方 (lâm-hong) (ê)島國 (tó-kok)土地 (thó͘-tē)面積 (bīn-chek)647.5 km²。

新加坡的人口 (jîn-kháu) (ū)大約 (tāi-iok)400-bān lâng。唐人 (Tn̂g-lâng) (chiàm)76.9%,馬來 (lâng)14%,印度 (Ìn-tō͘)人7.7%,其他 (ki-thaⁿ)族群 (cho̍k-kûn)占1.4%。

主要 (Chú-iàu)宗教 (chong-kàu)有: 佛教 (Hu̍t-kàu)道教 (Tō-kàu)Islam (kàu)基督教 (Ki-tok-kàu) (kah)印度教 (ìn-tō͘-kàu)

馬來語 (Má-lâi-gí)國語 (kok-gí)英語 (Eng-gí)北京話 (Pak-kiaⁿ-ōe) (當地 (tong-tē) (chheng)唐人畫 (Tn̂g-lâng-ōe)),Tamil ()攏是 (lóng-sī)官方 (koaⁿ-hong)語言 (gí-giân)其中 (kî-tiong)英語又閣 (iū-koh)行政 (hêng-chèng)用語 (iōng-gí)通用 (thong-iōng)工作 (kang-chok)語言。

華人 (Hôa-jîn)族群的通用語言有: 華語 (Hôa-gí)福建話 (Hok-kiàn-oē)趒州話 (Tiô-chiu-oē)廣東話 (Kńg-tang-ōe) (kap)客家語 (Kheh-ka-gí) () (tāi)方言 (hong-giân)

地名 (Tē-miâ)[edit]

除了 (Tû-liáu) "新加坡" 以外 (í-goā)質的 (chit-ê)所在 (só͘-chāi) (koh) (chin) (chē)其他 (kî-tha) (miâ)親像 (chhan-chhiūⁿ)"獅城 (Sai-siâⁿ)" (獅城) 佮馬來語的 "Temasek"; 日本 (Ji̍t-pún)懺領 (chhàm-niá)時陣 (sî-chūn) (ia̍h) (bat) (kái) (chò) "Syônantô" (昭南島)。以早 (Í-chá)漢字 (hàn-jī)寫法 (siá-hoat)包抓 (pau-koa)星加坡,新嘉坡,新加坡以及 (í-ki̍p)星嘉坡, 1965 ()獨立 (to̍k-li̍p)以後 (í-āu),漢字一律 (it-lu̍t) (ēng)新加坡。

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

西頭魚

新加坡歷史真短暫 (té-chiām)早期 (chá-kî)主要是馬來人 (Má-lâi-lâng) () (chia) (tòa),大約佇咧 (tī-leh)公元 (kong-gôan)13, 14世紀 (sè-kí)彼陣 (hit-chūn)中國 (Tiong-kok) (to̍h)已經 (í-keng)來到 (lâi-kàu)新馬 (Sin-Má)地區 (tē-khu)Bêng (Chheng)時代 (sî-tāi)福建 (Hok-kiàn)人, ()新加坡叫做 (kiò-chòe) "蝕力 (Sit-la̍t)" (語源 (gí-goân)是馬來語的Selat) 或者 (he̍k-chiá) "膝栗埔 (Sit-la̍t-po͘)" 。公元1819年1 (ge̍h)29 ()英國 (Eng-kok)東印度 (Tang-ìn-tō͘)公司 (kong-si)新羅 (sin-lô)Stamford Raffles來到新加坡,並且 (pēng-chhiáⁿ)開始 (khai-sí) (kóan)ha̍t (chit)tè土地。公元1824年,新加坡正式 (chèng-sek)成做 (chiâⁿ-chòe)英國殖民地 (si̍t-bîn-tē)

公元1941年,太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)戰爭 (chiàn-cheng)時期 (sî-kî),新加坡遭受 (cho-siū)日本統佇 (thóng-tī)3年閣6月日 (go̍eh-ji̍t)到甲 (Kàu-kah)1945年8月,英國才過 (chiah-koh)捷館 (chia̍p-kóan)新加坡。 1959年,新加坡得著 (tit-tio̍h)自治 (chū-tī)地位 (tē-ūi)了後 (liáu-āu),佇1963,又閣結合 (kiat-ha̍p)彼當時 (hit-tong-sî)馬來聯邦 (Liân-pang)Sarawak (Pak)Borneo (也就是 (iā-to̍h-sī)這陣 (chit-chūn)的 "Sabah" ),共同 (kiōng-tông)成立 (sêng-li̍p)馬來西亞 (Má-lâi-se-a)聯邦脫離 (thoat-lī)英國的統治 (thóng-tī)。公元1965年8月9號,新加坡宣佈 (soan-pò͘)退出 (thè-chhut)馬來西亞聯邦,正式成做 (chiâⁿ-chò)1 (ê)主權 (chú-kôan)獨立的國家 (kok-ka)

此去 (Chhú-khì)30年中間 (tiong-kan),新加坡經濟 (keng-chè)得著飛速 (hui-sok)發展 (hoat-tián),成做東南亞 (Tang-lâm-a)重要 (tiōng-iàu)金融 (kim-iông) (kah)轉口 (chóan-kháu)貿意 (bō͘-ek)中心 (tiong-sim),是亞洲 (A-chiu)四小龍 (sì-sió-liông)之一 (chi-chi̍t)

政治 (Chèng-tī)[edit]

新加坡是議會制 (gī-hōe-chè)的國家,國家機構 (ki-kò͘)實行 (si̍t-hêng)三權 (sam-koân)分立 (hun-li̍p)總統 (chóng-thóng)直接 (ti̍t-chiap)民選 (bîn-sóan)產生的 (sán-seng--ê),是國家的元首 (gôan-siú)國會 (Kok-hōe)議員 (gī-ôan)嘛是 (mā-sī)選舉 (sóan-kú)產生 (sán-seng) (Ah)總理 (chóng-lí) (àn)國會多數 (to-sò͘) (tóng)當中 (tang-tiong)產生, (i)領導 (léng-tō)內閣 (lōe-koh)央有 (iong-iú)行政權 (hêng-chèng-kôan)。總理會當 (ē-tàng) (ùi)議員東中 (tang-tiong)選出 (sóan-chhut)內閣成員 (sêng-ôan)

西方 (Se-hong)國家批評 (phoe-phêng) (kóng),新加坡人民 (Jîn-bîn)行動黨 (Hêng-tōng-tóng)長期 (tn̂g-kî)掌控 (chiáng-khòng) (tio̍h)新加坡的政治舞檯 (bú-tâi),國會成員大多數 (tōa-to-sò͘)攏是質的黨的人,壓前後 (chêng-āu)3 (jīm)總理 ( ()光耀 (Kong-iāu) (Gô͘)作棟 (Chok-tòng)顯龍 (Hián-liông)) () ()來自 (lâi-chū)質的黨。新加坡政府 (chèng-hú)體制 (thé-chè)敢若 (kán-ná)閣較 (koh-khah)接近 (chiap-kīn)專制 (choan-chè)統治 (iah) (hām)民主 (bîn-chú)政治 () (sio)siâng。猶 ()ko̍h (hō͘)感覺 (kám-kak)驚奇 (kiaⁿ-kî)清讚 (chheng-chàn)的是,新加坡政府竟然 (kèng-jiân)是1个完全 (ôan-chôan) (thàu)bêng,清廉 (chheng-liâm)又閣高效 (ko-hāu)的政府。

經濟[edit]

市中心的樓仔厝

公元1965年料後 (liāu-āu),新加坡的經濟迅速 (sìn-sok)發展起來 (hoat-tián--khí-lâi),成做新興 (sin-heng)現代化 (hiān-tāi-hòa)工業 (kang-gia̍p)國家。工業主要包括 (pau-koat)國內 (kok-lāi)上大 (siōng-tōa)輾由 (liàn-iû)中心,化工 (hòa-kang)造船 (chō-chûn)電子 (tiān-chú)基鮭 (ki-hâi) (téng)著名 (Tù-miâ)裕廊 (Jū-lông)工業區 (kang-gia̍p-khu) (漢字:裕廊,英語 :Jurong Industrial Park) 就是 (to̍h-sī)佇新加坡。國際 (Kok-chè)莫厄 (bō͘-ek)金融 (gia̍p)佇新加坡經濟當中扮演 (pān-ián)真正 (chin-chiàⁿ)重要的角色 (kak-sek)目前 (Bo̍k-chiân),新加坡是全繆 (chôan-kiu) ()4 (tōa)外匯 (gōa-hōe)市場 (chhī-tiûⁿ)交意 (kau-ek)中心,干焦 (kan-ta)排佇 (pâi-tī)Niú (iok)倫敦 (Lûn-tun)東京 (Tang-kiaⁿ)後壁 (āu-piah)。新加坡運輸 (ūn-su)非常 (hui-siông)發達 (hoat-ta̍t),這tè有全球 (chôan-kiû) (siāng)繁忙 (hôan-bâng),上鬧熱 (lāu-jia̍t)港口 (káng-kháu)機場 (ki-tiûⁿ)最近 (Choè-kīn) (kúi)年,新加坡大量 (toā-liōng)投資 (tâu-chu)計畫 (kè-oē)生物 (seng-bu̍t)科技 (kho-ki)產業 (sán-gia̍p)發展。人民生活 (seng-oa̍h)水平 (chúi-pêng)津權 (chin-kôan)人均 (jîn-kin)國民 (kok-bîn)生產 (seng-sán)總值 (chóng-ti̍t)超過 (chhiau-kòe)3 (bān)美元 (Bí-gôan),排佇世界 (sè-kài)頭幾名 (thâu-kúi-miâ)旅遊 (Lú-iû)業嘛佇國家整個 (chéng-kô)的經濟結構 (kiat-kò͘)當中佔距 (chiàm-kū)重要的比動 (pí-tāng) (lâi)𨑨迌 (chhit-thô),旅遊的人客 (lâng-kheh)主要來自日本中國歐美 (Au-Bí)東南亞其他 (kî-thaⁿ)國家 。