Sin-ka-pho

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
新加坡共和國
Republik Singapura
新加坡 旗仔
國旗
新加坡 國徽
國徽
書句: Majulah Singapura
"向前新加坡"
國歌: Majulah Singapura
"向前新加坡"
Singapore in its region (zoom).svg
官方語言
承認的國家語言 馬來語
政府 單一制一黨優勢議會共和制
• 總統
Tharman Shanmugaratnam
• 總理
李顯龍
立法機構 國會
面積
• Lóng-chóng
728.6 km2 (281.3 sq mi) (地 176 名)
人口
• 2021 年估計
Neutral decrease 5,453,600 (地 115 名)
• 密度
7,804/km2 (20,212.3/sq mi) (地 2 名)
GDP (PPP) 2021 年 股價
• 攏總
Increase$600.063 cha̍p-ek (地 38 名)
• 平均
Increase$102,742 (地 2 名)
GDP (盟義) 2021 年 股價
• 攏總
Increase$374.394 cha̍p-ek (地 38 名)
• 平均
Increase$64,103 (地 8 名)
Gini (2017 年) Steady 45.9
HDI (2019 年) Increase 0.938
真高 ͘ 地 11 名
貨幣 新加坡dollar (S$) (SGD)
時區 UTC+8 (SST)
時間格式 dd/mm/yyyy
相用電源 230 V–50 Hz
開車方向
電話區號 +65
ISO 3166代號 SG
上等domain .sg

新加坡 (Sin-ka-pho) (新加坡),全稱 (choân-chheng)新加坡共和國 (Kiōng-hô-kok) (新加坡共和國英語: Republic of Singapore), ()馬來 (Má-lâi)半島 (poàn-tó)南方 (lâm-hong) (ê)島國 (tó-kok)土地 (thó͘-tē)面積 (bīn-chek)647.5 km²。

新加坡的人口 (jîn-kháu) (ū)大約 (tāi-iok)400-bān lâng。唐人 (Tn̂g-lâng) (chiàm)76.9%,馬來 (lâng)14%,印度 (Ìn-tō͘)人7.7%,其他 (ki-thaⁿ)族群 (cho̍k-kûn)占1.4%。

主要 (Chú-iàu)宗教 (chong-kàu)有: 佛教 (Hu̍t-kàu)道教 (Tō-kàu)Islam (kàu)基督教 (Ki-tok-kàu) (kah)印度教 (ìn-tō͘-kàu)

馬來語 (Má-lâi-gí)國語 (kok-gí)英語 (Eng-gí)華語 (Hôa-gí) (當地 (tong-tē) (chheng)唐人畫 (Tn̂g-lâng-ōe)),Tamil ()攏是 (lóng-sī)官方 (koaⁿ-hong)語言 (gí-giân)其中 (kî-tiong)英語又閣 (iū-koh)行政 (hêng-chèng)用語 (iōng-gí)通用 (thong-iōng)工作 (kang-chok)語言。

華人 (Hôa-jîn)族群的通用語言有: 華語福建話 (Hok-kiàn-oē)趒州話 (Tiô-chiu-oē)廣東話 (Kńg-tang-ōe) (kap)客家語 (Kheh-ka-gí) () (tāi)方言 (hong-giân)

地名 (Tē-miâ)[edit]

除了 (Tû-liáu) "新加坡" 以外 (í-goā)質的 (chit-ê)所在 (só͘-chāi) (koh) (chin) (chē)其他 (kî-tha) (miâ)親像 (chhan-chhiūⁿ) "獅城 (Sai-siâⁿ)" (獅城) 佮馬來語的 "Temasek"; 日本 (Ji̍t-pún)懺領 (chhàm-niá)時陣 (sî-chūn) (ia̍h) (bat) (kái) (chò) "Syônantô" (昭南島)。以早 (Í-chá)漢字 (hàn-jī)寫法 (siá-hoat)包抓 (pau-koa)星加坡,新嘉坡,新加坡以及 (í-ki̍p)星嘉坡, 1965 ()獨立 (to̍k-li̍p)以後 (í-āu),漢字一律 (it-lu̍t) (ēng)新加坡。

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

西頭魚

新加坡歷史真短暫 (té-chiām)早期 (chá-kî)主要是馬來人 (Má-lâi-lâng) () (chia) (tòa),大約佇咧 (tī-leh)公元 (kong-gôan)13, 14世紀 (sè-kí)彼陣 (hit-chūn)中國 (Tiong-kok) (to̍h)已經 (í-keng)來到 (lâi-kàu)新馬 (Sin-Má)地區 (tē-khu)Bêng (Chheng)時代 (sî-tāi)福建 (Hok-kiàn)人, ()新加坡叫做 (kiò-chòe) "蝕力 (Sit-la̍t)" (語源 (gí-goân)是馬來語的Selat) 或者 (he̍k-chiá) "膝栗埔 (Sit-la̍t-po͘)" 。公元1819年1 (ge̍h)29 ()英國 (Eng-kok)東印度 (Tang-ìn-tō͘)公司 (kong-si)新羅 (sin-lô)Stamford Raffles來到新加坡,並且 (pēng-chhiáⁿ)開始 (khai-sí) (kóan)ha̍t (chit)tè土地。公元1824年,新加坡正式 (chèng-sek)成做 (chiâⁿ-chòe)英國殖民地 (si̍t-bîn-tē)

公元1941年,太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)戰爭 (chiàn-cheng)時期 (sî-kî),新加坡遭受 (cho-siū)日本統治 (thóng-tī)3年閣6月日 (go̍eh-ji̍t)到甲 (Kàu-kah)1945年8月,英國才過 (chiah-koh)捷管 (chia̍p-kóan)新加坡。 1959年,新加坡得著 (tit-tio̍h)自治 (chū-tī)地位 (tē-ūi)了後 (liáu-āu),佇1963,又閣結合 (kiat-ha̍p)彼當時 (hit-tong-sî)馬來聯邦 (Liân-pang)Sarawak (Pak)Borneo (也就是 (iā-to̍h-sī)這陣 (chit-chūn)的 "Sabah" ),共同 (kiōng-tông)成立 (sêng-li̍p)馬來西亞 (Má-lâi-se-a)聯邦脫離 (thoat-lī)英國的統治。公元1965年8月9號,新加坡宣佈 (soan-pò͘)退出 (thè-chhut)馬來西亞聯邦,正式成做 (chiâⁿ-chò)1 (ê)主權 (chú-kôan)獨立的國家 (kok-ka)

此去 (Chhú-khì)30年中間 (tiong-kan),新加坡經濟 (keng-chè)得著飛速 (hui-sok)發展 (hoat-tián),成做東南亞 (Tang-lâm-a)重要 (tiōng-iàu)金融 (kim-iông) (kah)轉口 (chóan-kháu)貿意 (bō͘-ek)中心 (tiong-sim),是亞洲 (A-chiu)四小龍 (sì-sió-liông)之一 (chi-chi̍t)

政治 (Chèng-tī)[edit]

新加坡是議會制 (gī-hōe-chè)的國家,國家機構 (ki-kò͘)實行 (si̍t-hêng)三權 (sam-koân)分立 (hun-li̍p)總統 (chóng-thóng)直接 (ti̍t-chiap)民選 (bîn-sóan)產生的 (sán-seng--ê),是國家的元首 (gôan-siú)國會 (Kok-hōe)議員 (gī-ôan)嘛是 (mā-sī)選舉 (sóan-kú)產生 (sán-seng) (Ah)總理 (chóng-lí) (àn)國會多數 (to-sò͘) (tóng)當中 (tang-tiong)產生, (i)領導 (léng-tō)內閣 (lōe-koh)央有 (iong-iú)行政權 (hêng-chèng-kôan)。總理會當 (ē-tàng) (ùi)議員東中 (tang-tiong)選出 (sóan-chhut)內閣成員 (sêng-ôan)

西方 (Se-hong)國家批評 (phoe-phêng) (kóng),新加坡人民 (Jîn-bîn)行動黨 (Hêng-tōng-tóng)長期 (tn̂g-kî)掌控 (chiáng-khòng) (tio̍h)新加坡的政治舞檯 (bú-tâi),國會成員大多數 (tōa-to-sò͘)攏是質的黨的人,壓前後 (chêng-āu)3 (jīm)總理 ( ()光耀 (Kong-iāu) (Gô͘)作棟 (Chok-tòng)顯龍 (Hián-liông)) () ()來自 (lâi-chū)質的黨。新加坡政府 (chèng-hú)體制 (thé-chè)敢若 (kán-ná)閣較 (koh-khah)接近 (chiap-kīn)專制 (choan-chè)統治 (iah) (hām)民主 (bîn-chú)政治 () (sio)siâng。猶 ()ko̍h (hō͘)感覺 (kám-kak)驚奇 (kiaⁿ-kî)清讚 (chheng-chàn)的是,新加坡政府竟然 (kèng-jiân)是1个完全 (ôan-chôan) (thàu)bêng,清廉 (chheng-liâm)又閣高效 (ko-hāu)的政府。

經濟[edit]

市中心的樓仔厝

公元1965年料後 (liāu-āu),新加坡的經濟迅速 (sìn-sok)發展起來 (hoat-tián--khí-lâi),成做新興 (sin-heng)現代化 (hiān-tāi-hòa)工業 (kang-gia̍p)國家。工業主要包括 (pau-koat)國內 (kok-lāi)上大 (siōng-tōa)輾由 (liàn-iû)中心,化工 (hòa-kang)造船 (chō-chûn)電子 (tiān-chú)機械 (ki-hâi) (téng)著名 (Tù-miâ)裕廊 (Jū-lông)工業區 (kang-gia̍p-khu) (漢字:裕廊,英語 :Jurong Industrial Park) 就是 (to̍h-sī)佇新加坡。國際 (Kok-chè)莫厄 (bō͘-ek)金融 (gia̍p)佇新加坡經濟當中扮演 (pān-ián)真正 (chin-chiàⁿ)重要的角色 (kak-sek)目前 (Bo̍k-chiân),新加坡是全繆 (chôan-kiu) ()4 (tōa)外匯 (gōa-hōe)市場 (chhī-tiûⁿ)交意 (kau-ek)中心,干焦 (kan-ta)排佇 (pâi-tī)Niú (iok)倫敦 (Lûn-tun)東京 (Tang-kiaⁿ)後壁 (āu-piah)。新加坡運輸 (ūn-su)非常 (hui-siông)發達 (hoat-ta̍t),這tè (ū)全球 (chôan-kiû) (siāng)繁忙 (hôan-bâng),上鬧熱 (lāu-jia̍t)港口 (káng-kháu)機場 (ki-tiûⁿ)最近 (Choè-kīn) (kúi)年,新加坡大量 (toā-liōng)投資 (tâu-chu)計畫 (kè-oē)生物 (seng-bu̍t)科技 (kho-ki)產業 (sán-gia̍p)發展。人民生活 (seng-oa̍h)水平 (chúi-pêng)津權 (chin-kôan)人均 (jîn-kin)國民 (kok-bîn)生產 (seng-sán)總值 (chóng-ti̍t)超過 (chhiau-kòe)3 (bān)美元 (Bí-gôan),排佇世界 (sè-kài)頭幾名 (thâu-kúi-miâ)旅遊 (Lú-iû)業嘛佇國家整個 (chéng-kô)的經濟結構 (kiat-kò͘)當中佔距 (chiàm-kū)重要的比重 (pí-tāng) (lâi)𨑨迌 (chhit-thô),旅遊的人客 (lâng-kheh)主要來自日本中國歐美 (Au-Bí)東南亞其他 (kî-thaⁿ)國家 。