Majulah Singapura

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Majulah Singapura樂譜

Majulah Singapura (Chiân-chìnpa, Sin-ka-pho!) ()新加坡 (Sin-ka-pho) (ê)國歌 (kok-koa)

職守 (Chit-siú) (koa) ()1958 () ()Zubir Said (thè)新加坡議會 (Gī-hōe)正式 (chèng-sek)集會 (chi̍p-hōe)作曲 (chok-khek)。佇1959年新加坡成做 (chiâⁿ-chò)自治邦 (chū-tī-pang) ()獲選 (he̍k-soán) (chò)新加坡自治邦邦歌 (Pang-koa)落尾 (Lo̍h-bóe)1965年獲得 (he̍k-tit)完全 (oân-choân)獨立 (to̍k-li̍p)的時,正式成做新加坡的國歌。

根據 (Kin-kì)法律 (hoat-lu̍t)規定 (kui-tēng),新加坡的人民 (jîn-bîn) (kan)會使 (ē-sái) (iōng)國歌的馬來文 (Má-lâi-bûn)歌詞 (koa-sû) (lâi) (chhiùⁿ)不而過 (Put-jî-kò),新加坡其他 (kî-thaⁿ)3 (chióng)官方 (koaⁿ-hong)語言 (gí-giân)的官方翻譯 (hoan-e̍k) ()得著 (tit-tio̍h)當局 (tong-kio̍k)認可 (jīn-khó); (in)分別 (hun-pia̍t)英文 (Eng-bûn)華文 (Hôa-bûn) (kap)Tamil (bûn)

歌詞[edit]

馬來文歌詞[edit]

華文歌詞[edit]

來百 (Lâi--pah)新加坡人民 (來吧 新加坡人民)
(Jiōng)我們 (ngó͘--bûn)共同 (kiōng-tông) (hiòng)幸福 (hēng-hok)邁進 (māi-chìn) (讓我們共同向幸福邁進)
我們崇高的 (chông-ko--tek)理想 (lí-sióng) (我們崇高的理想)
(Iàu)使 ()新加坡成功 (sêng-kong) (要使新加坡成功)

來百讓我們 (í) (sin) (tek)精神 (cheng-sîn) (來吧 讓我們以新的精神)
團結 (Thoân-kiat) (chāi)一起 (it-khí) (團結在一起)
我們齊聲 (chê-seng)歡呼 (hoan-ho͘) (我們齊聲歡呼)
前進百 (Chiân-chìn--pah)新加坡 (前進吧 新加坡)
前進百新加坡 (前進吧 新加坡)