Kok-koa

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

國歌 (Kok-koa) (國歌) () (hō͘)一个 (chi̍t-ê)國家 (kok-ka) (ê)政府 (chèng-hú)正式 (chèng-sek)承認 (sêng-jīn)抑是 (ia̍h-sī) ()傳統上 (thoân-thóng-siōng)國民 (kok-bîn)使用 (sú-iōng)會使 (ē-sái)代表 (tāi-piáu)彼个 (hit-ê)國家的樂曲 (ga̍k-khek)。國家一般 (it-poaⁿ) (lóng)帶有 (tài-iú)愛國主義 (ài-kok-chú-gī)色彩 (sek-chhái)世界 (Sè-kài)上老古早 (siōng-lāu-kó͘-chá)的國歌佇1568 ()制訂 (chè-tèng),是荷蘭 (Hô-lân)Wilhelmus; 不過 (put-kò)大部分 (tōa-pō͘-hūn)的國歌攏是佇19世紀 (sè-kí) (kap)20世紀 (chiah)制訂的。

國歌佇 (chiâⁿ) (chē)場合 (tiûⁿ-ha̍p) ()使用,通常 (thong-siông)國定 (kok-tēng)假日 (kà-ji̍t)演奏 (ián-chàu) ()定定 (tiāⁿ-tiāⁿ)體育 (thé-io̍k)競賽 (kēng-sài) (tiong)使用,用來 (iōng-lâi)喚起 (hoàn-khí)抑是表達 (piáu-ta̍t)國民的愛國 (ài-kok)心情 (sim-chêng)。佇升降旗 (seng-kàng-kî)儀式 (gî-sek)中,國歌通常作為 (chok-ûi)升降 (seng-kàng)國旗 (kok-kî) () (só͘)演奏的樂曲。大部分的國家,作為愛國教育 (kàu-io̍k)職部分 (chit-pō͘-hūn)學校 (ha̍k-hāu) (tùi)學生 (ha̍k-seng)演奏國歌。泰國 (Thài-kok)中華 (Tiong-hôa)民國 (Bîn-kok) (bat)規定 (kui-tēng)劇院 (kio̍k-īⁿ)抑是電影 (tiān-iáⁿ)iⁿ正式放影 (hòng-iáⁿ) (chêng) (ài)演奏國歌抑氏 (ia̍h-sī)王室 (ông-sek)頌歌 (siōng-ko)。佇大型 (tōa-hêng)國際 (kok-chè)比賽 (pí-sài) (chhiūⁿ)跤球 (kha-kiû) (kan)ná-kiû賽事 (sài-sū)時,通常 (ē)演奏雙方 (siang-hong)的國歌。美國 (Bí-kok)加拿大 (Ka-ná-tāi) (téng)一寡 (chi̍t-kóa)國家佇本國 (pún-kok)的體育賽事開賽 (khai-sài) (chêng)嘛定定會演唱 (ián-chhiùⁿ)國歌。佇奧林匹克 (Ò-lîm-phit-khek)運動會 (Ūn-tōng-hōe),世界錦標賽 (Kím-phiau-sài)頒發 (pan-hoat)獎牌 (chióng-pâi)時,嘛會演奏金牌 (kim-pâi)得主 (tit-chú)的國歌。