Kim-pâi

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Kim-pâi

金牌 (Kim-pâi) (金牌) 一般 (it-poaⁿ) ()獎勵 (chióng-lē)比賽 (pí-sài)第一 (tē-it) (miâ)優勝者 (iu-sèng-chiá) (ê)獎牌 (chióng-pâi)第二 (Tē-jī) (kap)第三 (tē-saⁿ)分別 (hun-pia̍t)得著 (tit-tio̍h)銀牌 (gîn-pâi) (kap)銅牌 (tâng-pâi)

相關 (Siong-koan)[edit]