Ha̍k-hāu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

學校 (Ha̍k-hāu) (學校) 或者 (he̍k-chiá)學堂 (ha̍k-tn̂g) (學堂)(o̍h-), ()設計 (siat-kè) (hō͘)教師 (kàu-su)教育 (kàu-io̍k)學生 (ha̍k-seng) (ê)設施 (siat-si)現代 (Hiān-tāi)的教育系統 (hē-thóng)一般 (it-poaⁿ) (ū) (hun)季亞 (kùi--a)層級 (chân-kip)比論 (pí-lūn)學前 (ha̍k-chêng)教育幼稚園 (iù-tī-hn̂g); 初等 (chho͘-téng)教育小學 (sió-ha̍k) (sio̍k)中等 (tiong-téng)教育中學 (tiong-ha̍k)等等 (téng-téng) () ()高等 (ko-téng)教育 (chhiūⁿ)大學 (tāi-ha̍k)仔呢 (á-ne) (chi̍t)部份 (pō͘-hūn) (ēng)研究 (gián-kiù)工課 (khang-khòe)

學校 ()有一 (khoán)特別 (te̍k-pia̍t) (ūi)職業 (chit-gia̍p)設計的職業學校培養 (pôe-ióng)軍事 (kun-sū)人才 (jîn-châi)軍事學校等等,為一 (kóa)方面 (hong-bīn) (siū)障礙 (chiòng-gāi) (lâng) (koh) (siat)序將 (sī-chiòng)學校聽眾 (thèng-chiòng)學校等等。