Tāi-ha̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

大學 (Tāi-ha̍k) () (kóng)大學 (toā-o̍h) ()高等 (ko-téng)教育 (kàu-io̍k) (kap)學術 (ha̍k-su̍t)研究 (gián-kiù) (ê)機構 (ki-kò͘)一般 (it-poaⁿ) (chiàu)學科 (ha̍k-kho)分做 (hun-chò)濟濟 (chē-chē)部門 (pō͘-mn̂g) (hē/só͘), (ū) (koân) ()學位 (ha̍k-ūi)頒發 (pan-hoat) (hō͘)出業 (chhut-gia̍p)學生 (ha̍k-seng) ()教育方面 (hong-bīn),大學 (koh)分做學士 (ha̍k-sū)碩士 (se̍k-sū)博士 (phok-sū) (hām)博士後 (phok-sū-āu)4 (ê)層級 (chân-kip),碩士以上 (í-siōng)階層 (kai-chân) (ē)設立 (siat-li̍p)研究所 (gián-kiù-só͘)負責 (hū-chek)學士 (āu)的教育佮研究推展 (chhui-tián)