Ha̍k-seng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
露西亞高中 學生。

學生 (Ha̍k-seng) (學生) ()受著 (siū-tio̍h)國家 (kok-ka)抑是 (ia̍h-sī)政府 (chèng-hú)認可 (jīm-khó) (ê)學校 (ha̍k-hāu)抑是學院 (ha̍k-īⁿ)學習者 (ha̍k-si̍p-chiá)