Im-ga̍k

From Lohankhapedia
(Redirected from Ga̍k-khek)
Jump to navigation Jump to search

音樂 (Im-ga̍k) ()1 (chióng)經過 (keng-koè)聽覺 (thèng-kak)系統 (hē-thóng)接收 (chiap-siu) (ê)藝術 (gē-su̍t) (ia̍h)議讓 (gī-niū)形式 (hêng-sek)。音樂會使 (ē-sái) (kóng) (ū)組織 (cho͘-chit) (koh)一般人 (it-poaⁿ-lâng)感覺 (kám-kak)好聽 (hó-thiaⁿ)聲音 (siaⁿ-im)。音樂 ()會使講是 (lâng) (tùi)機械 (ki-hâi)振動 (tín-tāng)主觀 (chú-koan)反應 (hoán-èng)雖罔 (Sui-bóng)文化 (bûn-hoà)之間 (chi-kan)精差 (cheng-chha)毋過 (m̄-koh)任何 (jīm-hô)音樂 (to)觀察 (koan-chhat) (ē) (tio̍h) (iūⁿ) (pattern) (kap)組織。專途 (Choan-tô͘)研究 (gián-kiù)音樂/音樂史 (im-ga̍k-sú)學術 (ha̍k-su̍t)領域 (léng-he̍k) () (chò)音樂學 (im-ga̍k-ha̍k)

音樂一般 (it-poaⁿ)經過樂器 (ga̍k-khì) (包括 (pau-koat)林喉 (nâ-âu)) (lâi)產生 (sán-seng) (I)製造 (chè-chō)表現 (piáu-hiān) (chhut)奏樂 (chàu-ga̍k)的人的情緒 (chêng-sū),嘛影響 (éng-hióng) (thiaⁿ)的人的情緒。