Ài-kok-chú-gī

From Lohankhapedia
(Redirected from Ài-kok kàu-io̍k)
Jump to navigation Jump to search
1780年代的 荷蘭 愛國主義者。

愛國主義 (Ài-kok-chú-gī) (漢字 (Hàn-jī): 愛國主義) ()利用 (lī-iōng)激發 (kek-hoat)愛國 (ài-kok)心情 (sim-chêng) (lâi)進行 (chìn-hêng)集體 (chi̍p-thé)行動 (hêng-tōng)抑是 (ia̍h-sī)政治 (chèng-tī)動員 (tōng-goân) (ê) (chi̍t) (khóan)意識 (ì-sek)形態 (hêng-thài)