Olympic Ūn-tōng-hoē

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Olympic運動會的旗仔佮標仔

Olympic運動會 (Ūn-tōng-hoē) () (ū) (kóng)奧運 (Ò-ūn)(會)台灣話 (Tâi-oân-ōe) (tiāⁿ)O-lím-phih-kuh ()1 (ê)國際性 (kok-chè-sèng) (ê)運動會比賽 (pí-sài) (chin) (chē) (hāng) (múi)4 ()舉辦 (kí-pān)1 (piàn) (Che)本底 (pún-té)古早 (kó͘-chá)希臘 (Hi-lia̍p) (kok)之間 (chi-kan)的比賽,後來 (āu--lâi)斷去 (tn̄g--khì)到甲 (kàu-kah)19世紀 (sè-kí)尾期 (boé-kî) (chiah) ()1 (ūi)法國 (Hoat-kok)華族 (hoâ-cho̍k)Pierre de Coubertin重新 (têng-sin)開始 (khai-sí) (Tùi)1896年 (kàu) (taⁿ),每4年 (lóng)有舉辦,干焦 (kan-na)2 (pái)世界 (Sè-kài)大戰 (Tāi-chiàn)閬過 (làng-koè)

Olympic運動會由國際 (Kok-chè)Olympic委員會 (Uí-oân-hoē) (IOC) (lâi)主推 (chú-chhui)

現代 (Hiān-tāi)Olympic運動會的種類 (chióng-lūi)[edit]

IOC主推[edit]

IOC允准 (ún-chún)[edit]

相關 (Siang-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]