Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search


1945年,美國向日本旦 原子彈

第二次 (Tē-jī-chhù)世界 (Sè-kài)大戰 (Tāi-chiàn) (漢字: 第二次世界大戰, kán-lio̍k: Jī-chhù Tāi-chiànJī-chiàn) ()1939 () (kàu)1945年同盟國 (Tông-bêng-kok) (kap)車心國 (Chhia-sim-kok)之間 (chi-kan) (ê)全球 (choân-kiû)戰爭 (chiàn-cheng),是人類 (jîn-lūi)歷史 (le̍k-sú) (chêng) (kah) (taⁿ)規模 (kui-bô͘) (siōng) (kài) (tōa)破害 (phò-hāi)盡磅 (chīn-pōng)死傷 (sí-siong)上屆悽慘 (chhi-chhám)時期 (sî-kî) (Tng) (jia̍t) () (bat)看攝 (khan-siap) (tio̍h)70 (thóng)國家 (kok-ka)陸海空 (Lio̍k-hái-khong) (to) (ū) (teh)交戰 (kau-chiàn)買手 (bóe-chhiú)死亡 (sí-bông)人數 (jîn-sò͘)較濟 (khah-chē)6千萬 (chheng-bān) (lâng)同盟軍 (Tông-bêng-kun) (chiàn) (iâⁿ)

二次 (Jī-chhù)大戰其中 (kî-tiong)日本 (Ji̍t-pún)發起 (hoat-khí)侵略 (chhim-lio̍k) () (kiò) (Tāi)東亞 (Tang-a)戰爭; 日本 ()太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)戰場 (chiàn-tiûⁿ)嘛叫太平洋戰爭