Hàn-jī

From Lohankhapedia
(Redirected from 漢字)
Jump to navigation Jump to search
Hanzi.svg

漢字 (Hàn-jī) (漢字,日本話 (Ji̍t-pún-oē): kanji, Hân-kok-oē: hanja越南話 (Oa̍t-lâm-oē): hán tư), () (iōng) (lâi) (siá)鬼但掌 (kúi-nā-chióng)現代 (hiān-tāi) (kap)古代 (kó͘-tāi)語文 (gí-bûn) (ê)書寫 (su-siá)文字 (bûn-jī)系統 (hē-thóng)。現代的支那 (Chi-ná)日本 (Ji̍t-pún)韓國 (Hân-kok) (lóng) (ū)使用 (sú-iōng)漢字。毋過 (M̄-koh)朝鮮 (Tiâu-sian)已經 (í-keng)費掉 (hùi-tiāu)。 20世紀 (sè-kí)進前 (chìn-chêng)越南文 (Oa̍t-lâm-bûn) (iáu) (lâng)用漢字寫。歷史上 (Le̍k-sú-siōng) () (bat)其他 (kî-thaⁿ)民族 (bîn-cho̍k)用漢字或者 (he̍k-chiá) (hóng)漢字來 (chhì) (in) (ōe)。漢字 ()東亞 (Tang-a)地位 (tē-ūi)差不多 (chha-put-to)就是 (tiō-sī)歐洲 (Au-chiu)拉珍字 (La-tin-jī)

漢字的特色 (te̍k-sek)[edit]

漢字主要 (chú-iàu)四角行的 (sì-kak-hêng--ê)

部首 (Pō͘-siú) (字爿 (Jī-pêng))[edit]

分類 (Hun-lūi)[edit]

演變 (Ián-piàn)傳播 (thôan-pò͘)[edit]

中國 (Tiong-kok)[edit]

台灣 (Tâi-oân)[edit]

越南 (Oa̍t-lâm)[edit]

漢語言 (Hàn-gí-giân)[edit]

參考 (Chham-khó)[edit]

Pang-bô͘:Hàn-gí