Hàn-jī

From Lohankhapedia
(Redirected from 漢字)
Jump to navigation Jump to search
以繁體字 (倒手爿) 佮簡化字 (正手平) 書寫的 "漢字 (漢字)"

漢字 (Hàn-jī) (漢字,日本話 (Ji̍t-pún-oē): kanji, Hân-kok-oē: hanja越南話 (Oa̍t-lâm-oē): hán tư), () (iōng) (lâi) (siá)鬼但掌 (kúi-nā-chióng)現代 (hiān-tāi) (kap)古代 (kó͘-tāi)語文 (gí-bûn) (ê)書寫 (su-siá)文字 (bûn-jī)系統 (hē-thóng)。現代的中國 (Tiong-kok)日本 (Ji̍t-pún)韓國 (Hân-kok)台灣 (Tâi-oân) (lóng) (ū)使用 (sú-iōng)漢字。毋過 (M̄-koh)朝鮮 (Tiâu-sian)已經 (í-keng)費掉 (hùi-tiāu)。 20世紀 (sè-kí)進前 (chìn-chêng)越南文 (Oa̍t-lâm-bûn) (iáu) (lâng)用漢字寫。歷史上 (Le̍k-sú-siōng) () (bat) (ū)其他 (kî-thaⁿ)民族 (bîn-cho̍k)用漢字或者 (he̍k-chiá) (hóng)漢字來 (chhì) (in) (ōe)。漢字 ()東亞 (Tang-a)地位 (tē-ūi)差不多 (chha-put-to)就是 (tiō-sī)歐洲 (Au-chiu)La津字 (tin-jī)這馬 (Chit-má)主要 (chú-iàu) (leh)用漢字的大部分 (tōa-pō͘-hūn) (kóng)漢語 (Hàn-gí)所知 (só͘-chai)

漢字的特色 (te̍k-sek)[edit]

漢字主要是四角型的 (sì-kak-hêng--ê)

部首 (Pō͘-siú) (字爿 (Jī-pêng))[edit]

分類 (Hun-lūi)[edit]

演變 (Ián-piàn)傳播 (thôan-pò͘)[edit]

中國[edit]

台灣[edit]

越南 (Oa̍t-lâm)[edit]

漢字佇1世紀 (tio̍h) (thoân) (ji̍p)越南越南語 (Oa̍t-lâm-gí)嘛捌完全 (oân-choân) ()漢字當做 (tòng-chò)是書寫用的文字,另外 (lēng-gōa) (koh)佇漢字的基礎 (ki-chhó͘) (siōng)佳己 (ka-kī)創造 (chhòng-chō)喃字 (lâm-jī) (喃字)。但是 (tān-sī)因為 (in-ūi)書寫上 (chiâⁿ) ()方便 (hong-piān)所以 (só͘-í)漢字也是 (iā-sī)上主要的書寫方式 (hong-sek)1945 ()越南民主 (Bîn-chú)共和國 (Kiōng-hô-kok)成立 (sêng-li̍p)了後 (liáu-āu),共漢字廢除 (hùi-tû)開始 (khai-sí)使用號做 (hō-chò) "國語字 (kok-gí-jī)" 的拼音 (pheng-im)文字。這陣 (Chit-chūn)越南人 (Oa̍t-lâm-lâng)已經看無 (khòaⁿ-bô)漢字 (ah)

漢語言 (Hàn-gí-giân)[edit]

參考 (Chham-khó)[edit]

Pang-bô͘:Hàn-gí