Ji̍t-pún-gí

From Lohankhapedia
(Redirected from Ji̍t-pún-oē)
Jump to navigation Jump to search


日本語
日本語
Nihongo.svg
源自國家  日本
使用地區  日本
母語 使用者 1.25億
語系
日本語族
  • 日本語
文字系統 漢字Kana
官方地位
官方語言  日本
 Palau Angaur州
語言代碼
ISO 639-1 ja
ISO 639-2 jpn
ISO 639-3 jpn
Glottolog nucl1643  無包含Hatizyô語
Linguasphere 45-CAA-a
Japanese language extension.PNG
日本語的分佈

日本語 (Ji̍t-pún-gí) (日文 (Ji̍t-bûn): 日本語 Nihongo) ()日本 (Ji̍t-pún)國內 (kok-lāi) (siōng)主要 (chú-iàu) (ê)語言 (gú-giân)這陣 (Chit-chūn)一般 (it-poaⁿ) (lóng)號做 (hō-chòe)日語 (Ji̍t-gí) (日語) (kah)日文 (日文)。

雖然 (Sui-jiân)日本的法律 (hoat-lu̍t) ()確實 (khak-si̍t)規定 (kui-tēng) (kóng)日語是官方 (koan-hong)語言; 不過 (put-kò) (in) (chin) (chē)發條 (hoat-tiâu)攏規定 (ài)使用 (sú-iōng)日文 (lâi)書寫 (su-siá) ()日本的學校 (ha̍k-hāu) (tiong) () (iōng)日語佮日文 (teh)教育 (kàu-io̍k)學溼 (ha̍k-sip); 日語是公用 (kong-iōng)語言 (gí-giân)事實 (sū-si̍t)

日本語主要 ()日本使用; 台灣 (Tâi-oân)朝鮮 (Tiâu-sián)中國 (Tiong-kok)東北 (Tang-pak) (ū)受過 (siū-koè)殖民地 (si̍t-bîn-tē)教育的老人 (lāu-lâng)會曉 (ē-hiáu)

特徵 (Te̍k-teng)[edit]

分佈 (Hun-pò͘)[edit]

日本語的使用範圍 (hoān-uî)主要是佇日本國內。治日本,無論 (bô-lūn)電視 (tiān-sī)放送 (hòng-sàng)電影 (tiān-iáⁿ)猶是 (iáu-sī)小說 (sió-soat)manga報紙 (pò-chóa)差不多 (chha-put-to)攏是使用日語。

發音 (Hoat-im)[edit]

母音


底代 (tī-tāi)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]

中古 (Tiong-kó͘)日本語

註解 (Chù-kái)[edit]

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Wikibooks-logo.svg
Wikibooks有關係日本語的教材佮說明書.