Siáu-soat

From Lohankhapedia
(Redirected from Sió-soat)
Jump to navigation Jump to search
Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Siáu-soat (區別).

小說 (Siáu-soat) (ia̍h)小說 (sió-soat) ()文學 (bûn-ha̍k) (ê)1 (khoán)表現 (piáu-hiān)款式 (khoán-sek)

小說的內容 (loē-iông) (lâi) (kóng) (hām)隨筆 (sûi-pit)評論 (phêng-lūn) (kap)歷史 (le̍k-sú) () (kâng),小說無就是 (tō-sī) (ēng)狀空 (chōng-khang)故事 (kò͘-sū)來表現,無就是 ()事實上 (sū-si̍t-siōng) (ū)的故事共改編 (kái-pian); ()手路 (chhiú-lō͘)來講, (khah) (chē)是用散文 (sàn-bûn)的款式,雖罔 (sui-bóng) ()有小說作品 (chok-phín) (hō͘)一寡 (chi̍t-koá)學者 (ha̍k-chiá)認為 (jīn-ûi) () ()si形體 (hêng-thé)。 (比論 (Pí-lūn)Zhivago先生 (Sian-siⁿ))。

小說若 (chiàu)長短 (tn̂g-té) (thang)分做 (hun-chò)長篇 (tn̂g-phiⁿ)小說中篇 (tiong-phiⁿ)小說短篇 (té-phiⁿ)小說極短篇 (ke̍k-té-phiⁿ)小說

內容 (Lōe-iông)分類 (hun-lūi)[edit]

若照內容的部類 (pō͘-lūi)上無 (siōng-bô)下面 (ē-bīn)這幾類 (chit-kúi-lūi):