Tiong-kó͘ Ji̍t-pún-gí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

中古 (Tiong-kó͘)日本語 (Ji̍t-pún-gí) (日本語: 中古日本語; Tyûko Nihongo) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê)一个 (chi̍t-ê)階段 (kai-tōaⁿ)繼承 (kè-sêng) (chū)上古 (Chhiūⁿ-kó͘)日本語 (Zyôdai Nihongo) 使用 (sú-iōng) (chiông)794 () (kàu)1185年之間 (chi-kan)平安 (Pêng-an)時代 (sî-tāi) (Heian-jidai)。

背景 (Pòe-kéng)[edit]

有鑑於 (Ū-kàm-î)中古日本語借用 (chioh-iōng) (kah)改編 (kái-phian)中國 (Tiong-kok)文字 (bûn-jī) (lâi)書寫 (su-siá)日本語 ()中古時期 (sî-kî) (ū)出現 (chhut-hiān)兩種 (nn̄g-chióng) (sin)字母 (jī-bó): 平假名 (pêⁿ-ké-miâ) (hiragana) 佮片假名 (phiàn-ké-miâ) (katakana)。這種 (Chit-chióng)發展 (hoat-tián)真有 (chin-ū)簡化 (kán-hòa)日本語書寫的工作 (kang-chok) (pèng)帶來 (tài-lâi)日本文學 (bûn-ha̍k)新時代 (sin-sî-tāi)經典 (keng-tián)作品 (chok-phín)原是 (Gôan-sī)物語 (Bu̍t-gí)竹鼠 (Tek-chhú)物語伊勢 (I-sì)物語等等 (téng-téng)

音位 (Im-ūi)[edit]

a (i) u e o
(ka) (ki) (ku) (ke) (ko)
ga gi gu ge go
(sa) (si) (su) 西 (se) so
za zi zu ze zo
(ta) (ti) (tu) (te) to
da di du de do
(na) (ni) nu (ne) no
(ha) (hi) (hu) (he) (ho)
ba bi bu be bo
(ma) mi mu me mo
ya   yu   yo
ra ri ru re ro
wa wi   we  


參考 (Chham-khó)文獻 (bûn-hiàn)[edit]

  • Yamaguti, Akiho; Hideo Suzuki, Ryûzô Sakanasi, Masayuki Tukimoto (1997)。 Nihongo no Rekisi。 Tôkyô Daigaku Syuppankai。 ISBN 4-13-082004-4。
  • Kondô, Yasuhiro; Masayuki Tukimoto, Katumi Sugiura (2005)。 Nihongo no Rekishi。 Hôsô Daigaku Kyôiku Sinkôkai。 ISBN 4-595-30547-8。
  • Ôno, Susumu (2000)。 Nihongo no Keisei。 Iwanami Syoten。 ISBN 4-00-001758-6。
  • Martin, Samuel E。 (1987)。 The Japanese Language Through Time。 Yale University。 ISBN 0-300-03729-5。
  • Shibatani, Masayoshi (1990)。 The Languages of Japan。 Cambridge University Press。 ISBN 0-521-36918-5。
  • Frellesvig, Bjarke (1995)。 A Case Study in Diachronic Phonology: The Japanese Onbin Sound *Changes。 Aarhus University Press。 ISBN 87-7288-489-4。

參關 (Chham-koan)[edit]

Incubator-text.svg Incubator中古日本語

這種語言 (gí-giân)試驗 (chhì-giām)版本 (pán-pún)