Tang-a

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

東亞 (Tang-a) (Tang)亞洲 (A-chiu),亞洲大陸 (tāi-lio̍k) (ê)東爿 (tang-pêng)地待 (tē-tāi)Europa (lâng)稱呼 (chheng-ho͘) ()遠東 (Oán-tang)面積 (Bīn-chek)約略 (iok-lio̍k)6,640,000 km², (A-chiu tāi-lio̍k ê 15%)。

下跤 (Ē-kha)國家 (kok-ka) ()東亞:

下跤的政治 (chèng-tī)單位 (tan-ūi)干焦 (kan-taⁿ)少數 (chió-sò͘)國家承認 (sêng-jīm)是1 (ê)國家:

下跤的國家有時陣 (ū-sî-chūn)予人當做 (tòng-chò)東亞的部分 (pō͘-hūn):

露西亞 (Lō͘-se-a) (ū)1 (tōa)部分佇東亞。

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Category:East Asia