Tiong-a

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
中亞的種佇代圖

中亞 (Tiong-a)亞洲 (A-chiu)大陸 (tāi-lio̍k) (ê)中央 (tiong-iong)地待 (tē-tāi)

下跤 (Ē-kha)國家 (kok-ka) ()中亞:

下跤的國家有時陣 (ū-sî-chūn)予人當做 (tòng-chò)中亞的部分 (pō͘-hūn):