Balkan poàn-tó

From Lohankhapedia
(Redirected from Balkan)
Jump to navigation Jump to search
Balkan半島

Balkan半島 (Poàn-tó) () (tiàm) ()歐洲 (Au-chiu)東南爿 (tang-lâm-pêng) (ê)半島 (poàⁿ-tó)

國家 (Kok-ka)[edit]

有時 (Ū-sî)予人 (sǹg)在內 (chāi-lāi)的國家:

相關 (Siang-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]