Tang Lô-má Tè-kok

From Lohankhapedia
(Redirected from Byzantine Tè-kok)
Jump to navigation Jump to search
550年,東羅馬帝國的上大領土,佇 Iustinianus 1世 統治的時期。

(Tang)羅馬 (Lô-má)帝國 (Tè-kok) (Imperium Romanum Orientale) () ()Byzantine帝國 ()羅馬帝國 (ê)一个 (chi̍t-ê)時期 (sî-kî)首都 (siú-to͘) ()Constantinopolis,是羅馬帝國的延續 (iân-sio̍k)第一个 (tē-it-ê)皇帝 (hông-tè)Constantinus 1 ()最後 (chòe-āu)一个是Constantinus 11世

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

帝國的產生 (sán-seng)[edit]

480年的領土。

330 ()時陣 (sî-chūn), Constantinus 1 () ()首都徙去 (sóa-khì)Byzantium (koh)共Byzantium改名 (kái-miâ) (chòe) "Constantinopolis"。 (Kàu)395年的時陣羅馬帝國分裂 (hun-lia̍t) (chò)東羅馬 (chham)西 (Sai)羅馬

滅亡 (Bia̍t-bông)[edit]

1453年,東羅馬帝國號Osman帝國征服 (cheng-ho̍k)

文化 (Bûn-hòa)[edit]

Hagia Sophia 是東羅馬帝國的東正教中心。

宗教 (Chong-kàu)[edit]

東羅馬帝國原來 (gôan-lâi)主要 (chú-iàu)宗教是基督教 (Ki-tok-kàu)1054年,基督教分裂,東羅馬 (chit)pêng的教會 (kàu-hōe)號做 (hō-chòe)東方 (Tang-hong)正統 (Chèng-thóng)教會 (東正教 (Tang-chèng-kàu))。