Levant

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
深色是20世紀以來主要Levant指名的範圍,淺色是廣義的範圍。

Levant (阿拉伯語 (A-la-pek-gí): المشرق /ʔal-maʃriq/) () (Tang)地中海 (Tē-tiong-hái)地區 (Tē-khu) (ê)歷史性 (le̍k-sú-sèng)地號名 (tē-hō-miâ) (Khah) (khoah)意思 (ì-sù) (chí)規个 (kui-ê) (hâm)島嶼 (tó-sū)才內 (chai-lāi) (tùi)希臘 (Hi-lia̍p) (hiòng)東爿 (tang-pêng) (kòe)土耳其 (Thó͘-ní-kî) (se̍h) (kòe)地中海沿岸 (iân-hōaⁿ) (kàu)Libya半爿 (poàn-pêng) (kiam)埃及 (Ai-ki̍p) (kap)怹的 (in-ê)東爿 (chi̍t) (kóa)國家 (kok-ka)