Caucasus

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Caucasus () (chiap) ()歐洲 (Au-chiu) (kap)亞洲 (A-chiu)分界 (hun-kài)頂面 (téng-bīn) (ê) (chi̍t) (khu)地方 (tē-hng)西爿 (sai-pêng) (óa)於海 (O͘-hái)東爿 (tang-pêng)Caspi (Hái)