Polynesia

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Polynesia (To-tó) ()太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (tiong)/ (lâm)地帶 (tē-tài) (ê)1 (cho͘)島嶼 (tó-sū)數量 (sò͘-liōng)稱外的 (chheng-gōa-ê)地理上 (Tē-lí-siōng)Polynesia是1 (ê)三角形 (saⁿ-kak-hêng)角仔 (kak-á)分別 (hun-pia̍t)Hawaiʻi ( (pak)),Aotearoa ( (Sin)熱蘭遮 (Jia̍t-lân-jia); 南),Rapa Nui (過活節島 (Koh-oa̍h-cheh-tó); (tang))。三角形內面 (lāi-bīn)重要 (tiōng-iàu)的島嶼 (kap)政治 (chèng-tī)單位 (tan-ūi): SamoaTongaMarquesas法國 (Hoat-kok)Polynesia文化上 (Bûn-hòa-siōng)Polynesia的 () (ū) (in)共同 (kiōng-tông)特色 (te̍k-sek); (chit)共同性 (kiōng-tông-sèng)反應 (hoán-èng)殖民 (si̍t-bîn)太平洋的歷史 (le̍k-sú)

Polynesia詞根 (sû-kin)來自 (lâi-chū)希臘語 (Hi-lia̍p-gí)poly ( (chē)) 佮nesi ( ()), "濟濟島 (chē-chē-tó)" 的意思 (ì-sù) (比較 (pí-kàu)Austronesia/南島 (Lâm-tó))。

地理 (Tē-lí)分佈 (hun-pò͘)[edit]

熱帶 (Jia̍t-tài)亞熱帶 (a-jia̍t-tài)

東南亞 (Tang-lâm-a)Lapita文化 (bûn-hòa) → Rapa Nui

文化[edit]

Polynesia的物質 (bu̍t-chit)文化部分 (pō͘-hūn) (sêng)東南亞慣勢 (Koàn-sì)種作 (chèng-choh)植物 (si̍t-bu̍t)根招 (kin-chio)番薯 (han-chî)芋仔 (ō͘-á)甘蔗 (kam-chià)等等 (téng-téng)的熱帶植物。 (Ke) (ti)主要 (chú-iàu)精牲 (cheng-seⁿ) (á)

Polynesia語言 (gí-giân)屬於 (sio̍k-î)南島語系 (Lâm-tó-gí-hē)的1个分支 (hun-ki)學者 (Ha̍k-chiá) ()Polynesia (pun) (chò)2組: 西 (Sai)Polynesia佮東Polynesia。西Polynesia包括 (pau-koah)Tonga, Samoa,佮Polynesia外圍 (Gōa-ûi)。怹發展 (hoat-tián) (chhut) (khah) (ha̍h)人口 (jîn-kháu)婚姻 (hun-in)司法 (su-hoat)貨幣 (hòe-pè),佮買賣 (bé-bē)制度 (chè-tō͘)Cook群島 (Kûn-tó) (khah)東的文化發展出較適合 (sek-ha̍p)賽拉 (sè-lia̍p)佗的社會 (siā-hōe)經濟 (keng-chè)系統 (hē-thóng)特別 (te̍k-pia̍t)注重 (chù-tiōng)種田 (chèng-chhân)討海 (thó-hái)氣象 (khì-siōng)預測 (ū-chhek)製船 (chè-chûn)行船 (kiâⁿ-chûn)技術 (ki-su̍t)帆海者 (Phâng-hái-chiá) ()社會特別 (tit) (lâng)尊敬 (chun-kèng)

傳統 (Thoân-thóng)的政治組織 (cho͘-chit)頭目 (thâu-bo̍k)制度逐个 (Ta̍k-ê)佗有幾若的 (kúi-nā-ê)頭人 (thâu-lâng)佮怹自主 (chū-chú)的政治單位佮領土 (léng-thó͘)干焦 (Kan-taⁿ)Rapa Nui有1个地位 (tē-ūi) (koân)其他 (kî-thaⁿ)頭人的 (tōa)頭人。土地 (Thó͘-tē) (tùi)佗的中心 (tiong-sim)位置 (ūi-tì) (ǹg) (hái)分割 (hun-koah)所以 (só͘-í)逐个頭人概 (thâu-lâng-kài) (chiefdom) 有家己 (ka-kī)的1 (liâu) (soaⁿ)水源 (chúi-goân)海岸 (hái-hōaⁿ),等等。

技術[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

群島[edit]