Kin-chio

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
?根招
根招叢
生物學分類
介: Plantae
門: Magnoliophyta
公: Liliopsida
目: Zingiberales
科: Musaceae
屬: Musa

Hybrid origin; see text

根招 (Kin-chio)/弓蕉 (Keng-chio) ()一種 (chi̍t-chióng)熱帶 (jia̍t-tài)地區 (tē-khu)出產 (chhut-sán) (ê)果子 (kóe-chí)。根招的原產地 (gôan-sán-tē) (si)東南亞 (Tang-lâm-a)現此時 (hiān-chú-sî)產量 (sán-liōng)較濟 (khah-chē)國家 (kok-ka) (ū)巴西 (Pa-se)Costa RicaColombia印度 (Ìn-tō͘)印尼 (Ìn-nî)菲律賓 (Hui-li̍p-pin)越南 (Oa̍t-lâm)台灣 (Tâi-oân)泰國 (Thài-kok)中國 (Tiong-kok)馬來西亞 (Má-lâi-se-a)Ecuador等等 (téng-téng)

形態 (Hêng-thài)[edit]

草本 (Chháu-pún)植物 (si̍t-bu̍t)正港 (chiàⁿ-káng) (keng)短短 (té-té) (khòaⁿ)起來 (khí-lâi) () (chhiū)á的是假莖 (ké-keng),是這贊 (chit-chàn) (koh)這贊 (kâu) (koh) (pûi)葉合 (hio̍h-ha̍h) (pau) (kah)ăn (ân) (lâi)生成 (seng-sêng) (Koân)約略 (iok-lio̍k)有2-3公尺 (kong-chhioh)葉仔 (hio̍h-á)大片 (tōa-phìⁿ)監拿 (kaⁿ-ná) (hêng) (hoe) (ùi)頂頭 (téng-thâu)生出 (siⁿ-chhut)完全 (oân-choân)生出了後 (liáu-āu) (ōe)隨落來 (sûi--lo̍h-lâi),花有母的 (bú--ê)工的 (kang--ê) (kap)toing (sèng)花,漿果 (chiuⁿ-kó) (chiâⁿ) (chi̍t) (kōaⁿ)號做 (hō-chòe)果房 (kó-pâng)分層 (hun-chân)排列 (pâi-lia̍t)逐層 (ta̍k-chân)號做果把 (kó-pá)仔是 (á-sī)果手 (kó-chhiú)頂面 (téng-bīn)果實 (kó-si̍t) (chhiūⁿ)拃頭仔 (chńg-thâu-á),號做果指 (kó-cháiⁿ) ()大家 (tāi-ke) (chia̍h)一夾 (chi̍t-ngeh)根招,根招的種子 (chéng-chí) (lóng)退化 (thè-hòa)

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

根招的 (goân)產地 (sán-tōe)幾若的 (kúi-nā-ê)講法 (kóng-hoat)一般 (it-poaⁿ)認為 (jīn-ûi)東南亞的long (bîn)上早 (siōng-chá)政作 (chèng-chok)小果 (Sió-kó)野生 (Iá-seng)根招」(M。 acuminata),閣 () (I) (thòaⁿ) (kàu)東南亞的西北 (sai-pak) (pêng),佮原生 (goân-seng) ()印度東部 (tang-pō͘)支若 (Chi-ná)華南 (Hôa-lâm)彼呼為仔 (hit-kho͘-ûi-á)的 「野生根招」 雜交 (cha̍p-kau)形成 (hêng-sêng)根招這款 (chit-khoán)品種 (phín-chéng),閣予人引進 (ín-chìn)世界 (sè-kài)各地 (kok-tōe),形成現代 (hiān-tāi)多種 (to-chióng)人工 (jîn-kang)栽培 (chai-pôe)品系 (phín-hē) [1]

考古 (Khó-kó͘)學家 (ha̍k-ka) (pat) (taⁿ)Papua New Guinea境內 (kéng-lāi)發現 (hoat-hiān) (chèng)根招的為止 (ûi-chí)到今 (kàu-taⁿ) (iok)超過 (chhiau-kè)5,000 ()的歷史,閣佇西非 (Se-Hui)Cameroon發現有超計 (chhiau-kè)千年 (chheng-nî)歷史的根招種作 (chéng-chok)為止。所以 (Só͘-í)Papua New Guinea、東南亞佮西非沿岸 (iân-hōaⁿ)目前 (bo̍k-chiân) (só͘)知影 (chai-iáⁿ)上早的根招原產地,毋過 (m̄-koh)嘛有 (mā-ū)可能 (khó-lêng)其他 (kî-thaⁿ)的原產地 [2]。佇法建 (Hoat-kiàn)時代 (Sî-tāi)葡萄牙 (Phû-tô-gâ) (lâng)對西非共根招 (chah)美洲 (Bí-chiu)種作, ()十六 (cha̍p-la̍k)世紀 (sè-kí)。佇二十 (jī-cha̍p)世紀 (chiok) (tn̂g)時間 (sî-kan) (Tiong)美洲 (Lâm)美洲彼搭 (hit-tah),是世界 (siōng)主要 (chú-iàu)的根招政作國家,出口 (chhut-kháu) (khì)歐洲 (Au-chiu)北美 (Pak-bí)

會使講 (Ē-sái-kóng)差不多 (chha-put-to)所有 (só͘-ū)的根招攏是 (pún)雜交種 (cha̍p-kau-chéng)Polyploidy栽培品種。會使 (Ē-sái)確認 (khak-jīn)上早是東南亞人民 (jîn-bîn)開始 (khai-sí)雜交政根招。[3]

台灣根招齊政 (Chai-chèng)歷史[edit]

台灣史前 (sú-chiân)時期 (sî-kî)山區 (soaⁿ-khu)的野生根招猶未 (iáu-bē) (hông)市乖 (chhī-koai)當地 (tong-tōe)原住民 (goân-chū-bîn) () ()種作 (chèng-chok)記載 (kì-chài)台灣荷蘭 (Hô-lân)統治 (thóng-tī)時期開始u,雖罔 (sui-bóng)陸六仔 (lio̍k-lio̍k-á)市乖,毋過是失敗的 (sit-pāi--ê)東寧國 (Tang-lêng-kok)引進部分 (pō͘-hūn)南洋 (lâm-iûⁿ)的品種, (sòa)落來 (lo̍h-lâi)開始生產 (seng-sán) (Kàu) [[Chheng-kok ] 的時已經 (í-keng)大量 (tōa-liōng)出產,甚至 (sīm-chì)成做 (chiâⁿ-chòe)憲護 (hiàn-hō͘)皇室 (hông-sek)貢品 (kòng-phín)台灣日本 (Ji̍t-pún)時代, Jit本人 (pún-lâng)開始改良 (kái-liông),共原生種 (goân-seng-chéng)後來種 (āu-lâi-chéng)拍種 (phah-chéng),成做日本用來 (iōng-lâi)出口的 ()物件 (mi̍h-kiāⁿ)戰後 (Chiàn-āu),根招佇外銷 (gōa-siau)等面 (téng-bīn) (bat) (thòe)臺灣 (Tâi-oân) (thàn)大量外匯 (gōa-hōe) (hō͘)台灣擁有 (ióng-iú)「根招王國 (Ông-kok)」的好名聲 (miâ-siaⁿ)。 台灣的主要根招產地佇高雄市 (Ko-hiông-chhī)旗山 (Kî-san) (khu)Namasia-khu內門區 (Lāi-mn̂g-khu)臺南市 (Tâi-lâm-chhī)山上區 (San-siōng-khu)屏東縣 (Pîn-tong-koān)臺東縣 (Tâi-tang-koān),佮long民家己 (ka-kī)政作 [4][5][6]

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. de Langhe, Edmond & de Maret, Pierre (2004), "Tracking the banana: its significance in early agriculture", chū Hather, Jon G。, The Prehistory of Food: Appetites for Change, Routledge, p. 372, ISBN 978-0-203-20338-5 
  2. "The history of bananas:ancient origins to 1800s" (ēng Eng-gí). University of California, Santa Cruz. goân-loē-iông tī 2014-03-16 hőng khó͘-pih. 2014-03-03 khòaⁿ--ê. 
  3. Ploetz, R.C。; Kepler, A.K。; Daniells, J。 & Nelson, S.C。 (2007), "Banana and Plantain: An Overview with Emphasis on Pacific Island Cultivars", chū Elevitch, C.R。, Species Profiles for Pacific Island Agroforestry (PDF), Hōlualoa, Hawai'i: Permanent Agriculture Resources (PAR), Goân-pún bāng-ia̍h pó-chûn (PDF) tī 2016-01-01, 2013-01-10 khòaⁿ--ê 
  4. 立法院 (Li̍p-hoat-īⁿ)公報 (Kong-pò), ()85 (koàn), 第38 (), 第2 (phiⁿ), 立法院祕書 (Pì-su) (chhù), 1996
  5. http://librarywork.taiwanschoolnet.org/cyberfair2019/abc061/index.htm
  6. http://library.taiwanschoolnet.org/cyberfair2011/fishxu04su3/homepage/dome/a/a2.htm