Tē-lí

From Lohankhapedia
(Redirected from Tē-lí-ha̍k)
Jump to navigation Jump to search
(Chia) ()介紹 (kài-siāu)地理 (tē-lí)科學 (kho-ha̍k) ()關係 (koan-hē)風水 (hong-súi) (ê)意思 (ì-sù) (khòaⁿ)地理 (堪輿 (kham-û)).

地理 (ia̍h)地理學 (tē-lí-ha̍k) (chi̍t) (mn̂g)學問 (ha̍k-būn)專門 (choan-bûn)研究 (gián-kiù)地球 (Tē-kiû) (téng)尤其 (iû-kî)地表 (tē-piáu)性質 (sèng-chit)活物 (oa̍h-mi̍h)徛起 (khiā-khí)情形 (chêng-hêng),抑是 (kok) (chióng)現象 (hiān-siōng)。地理研究 (ū)4 (khoán)主要 (chú-iàu)傳統 (thôan-thóng)包括 (pau-koat) (tùi)自然 (chū-jiân) (kap)人文 (jîn-bûn)現象的空間 (khong-kan)分析 (hun-sek) (spatial analysis),區域 (khu-he̍k)研究 (area studies), (lâng)土地 (thó͘-tē)的關係 (man-land relationship),佮地球科學。地理學會使 (ē-sài) (hun) (chò)兩个 (nn̄g-ê) (toā)分支 (hun-ki) (tio̍h)自然地理學人文地理學

用語 (Iōng-gí)[edit]

東洋 (Tang-iûⁿ)國家 (kok-ka)比論 (pí-lūn)日本 (Ji̍t-pún) (teh)設計 (siat-kè)學校 (ha̍k-hāu)科目 (kho-bo̍k) () (tiāⁿ) () "地理" (ēng)做地理智識 (tì-sek)學習 (ha̍k-si̍p)的意思,共 "地理學" (tòng)做對地理問題 (būn-tê)調查 (tiâu-cha) (kiam)分析等研究工課 (khang-khòe)的意思.[1] (chiàu) (chit)理路 (lí-lō͘), "地理" 是研究好勢 (hó-sè)的智識; "地理學" 是佮研究本身 (pún-sin) (khah)有關係的代誌 (tāi-chì)

參照 (Chham-chiàu)[edit]