Hiān-siōng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

現象 (Hiān-siōng) (現象; 英語 (Eng-gú): phenomenon) ()會當 (ē-tàng) ()觀察著 (koan-chhat-tio̍h) (ê)事實 (sū-si̍t)

相關 (Siong-koan)[edit]