Sèⁿ-miā-thé

From Lohankhapedia
(Redirected from Oa̍h-mi̍h)
Jump to navigation Jump to search
"生物" choán koè chia. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ 生物 (khu-pia̍t-ia̍h).

性命體 (Sèⁿ-miā-thé) (性命體; 英語 (Eng-gí): organism; 德語 (Tek-gí): Lebewesen) (ia̍h) (ū)生物 (seng-bu̍t) (生物),活物 (oa̍h-mi̍h) (活物),生物體 (seng-bu̍t-thé) (生物體) (téng)講法 (kóng-hoat) ()性命 (sèⁿ-miā) (ê)個體 (kò-thé)佇咧 (Tī-leh)生物學 (seng-bu̍t-ha̍k) (kap)生態學 (seng-thài-ha̍k)當中 (tang-tiong),性命體是後上 (hō͘-siāng)影響 (éng-hióng)成份 (sêng-hūn)構成 (kò͘-sêng)的1 (chióng)相對 (siong-tùi)穩定 (ún-tēng)系統 (hē-thóng) (ē)表現 (piáu-hiān)特殊 (te̍k-sû) (ê)功能 (kong-lêng)佮性命特色 (te̍k-sek)的1个整體 (chéng-thé)。性命體 (siōng)重要 (tiōng-iàu)的特色 ()新陳代謝 (sin-tîn-tāi-siā) (thang) (hun)合成 (ha̍p-sêng)代謝 (tāi-siā)分解 (hun-kái)代謝

性命的起源 (khí-gôan)生物分類 (hun-lūi)一直 (it-ti̍t)爭議 (cheng-gī)一般的 (It-poaⁿ-te̍k),生物分做 (hun-chò)2 (tōa) (lūi): 原核生物 (gôan-he̍k-seng-bu̍t)真核生物 (chin-he̍k-seng-bu̍t)。原核生物 (koh)分做2个: 細菌肉 (sè-khún-he̍k) (Domain Bacteria) 佮古細菌肉 (kó͘-sè-khún-he̍k) (Domain Archaea), (chit)2種中間 (tiong-kan) (chha) (chin) (chē)進化史 (chìn-hòa-sú)研究 (gián-kiù) (kaù) (taⁿ) (iáu) (boē) (chhoē) (tio̍h) (in)中間的年回 (liân-hê)。真核生物的2个細胞器 (sè-pau-khì): 葉綠體 (ia̍p-le̍k-thé)線粒體 (soàⁿ-lia̍p-thé)凡勢 (hoān-sè) (ùi)內生細菌 (lōe-seng-sè-khún) (endosymbiotic bacteria) 演化 (ián-hòa) (lâi)的。

細胞 (Sè-pau)超過 (chhiau-koè)1个的生物 (kiò) (chò)多細胞 (to-sè-pau)生物

公家 (Kong-ke)的特色[edit]

大部分 (Toā-pō͘-hūn)的生物公家的特色有:

  • 振動 (tín-tāng)
  • 食植 (chia̍h-si̍t)
  • 喘氣 (chhoán-khùi)
  • 大漢 (toā-hàn)
  • 生湠 (seⁿ-thoàⁿ)
  • (tùi)刺激 (chhì-khek)反應 (hoán-èng)

才的 (Chiah-ê)特色毋是 (m̄-sī)全部 (choân-pō͘)的生物 (lóng)有,象管 (chhiūⁿ-kóng)幾若 (kúi-nā)種生物家己 (ka-tī) ()振動 (雖罔 (sui-bóng)植物 (si̍t-bu̍t)生長 (seng-tióng)會使 (ē-sái) (khòaⁿ)做1種振動), (iah)是未直接 (ti̍t-chiap)環境 (khoân-kéng)變化 (piàn-hoà)產生 (sán-seng)反應。微生物 (Bî-seng-bu̍t)比論講 (pí-lūn-kóng)細菌 (sè-khún),就未喘氣。另外 (Lēng-gōa),有真濟種生物的個體未生湠,毋過 (m̄-koh) (hit)物種 (bu̍t-chéng)會當 (ē-tàng)

病毒 (Pēⁿ-to̍k)[edit]

病毒家己袂當 (bē-tàng)生湠佮新陳代謝; (lán)通常 (thong-siông) () ()當做 (tòng-chò)生物。 (Put)jī-kò, (chiàu)美國 (Bí-kok)發展 (Hoat-tián) (United States Code) 的生物武器 (bú-khì)相關 (siong-koan)內容 (loē-iông),病毒 ()算做 (sǹg-chò)微生物。幾若 (chióng)寄生動物 (kià-seng-tōng-bu̍t)內共生體 (lōe-kiōng-seng-thé) (endosymbionts) 家己嘛無才調 (châi-tiāu)生存 (seng-chûn)。病毒 (kám) (beh) (sǹg)做生物猶有真 (toā)的爭議。病毒雖罔有酵素 (kàⁿ-sò͘)其他 (kî-thaⁿ)生物特有 (te̍k-iú)分子 (hun-chú),毋過 () ()寄主細胞 (kià-chú-sè-pau)內抵 (lāi-té)怹就無法度 (hoat-tō͘) (oa̍h)落去 (lo̍h-khì)。病毒新陳代謝的過程 (kòe-têng)需要 (su-iàu) (khò)寄主 (kià-chú)遺傳 (ûi-thôan)機制 (ki-chè)。這 ()寄生 (kià-seng)現象 (hiān-siōng)的起源猶無清楚 (chheng-chhó),凡勢佮寄主有關係 (koan-hē)

歲壽 (Hoè-siū)[edit]

歲壽是生物的基本 (ki-pún)參數 (chham-sò͘)有的 (Ū-ê)生物干焦 (kan-taⁿ)會當活1 (kang),有的生物,象管植物,就會當活幾但 (kúi-nā) (chheng) ()細胞 (lāu)siam (senescence) (leh)決定 (koat-tēng)生物體,細菌,病毒,甚至 (sīm-chì)prion的歲壽的 ()真重要。