Pēⁿ-to̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
捲螺型的 Ebola [[../]]。

病毒 (Pēⁿ-to̍k) (病毒; Latin (): virusto̍kê ì-sù) ()1 (khoán) (ēng)顯微鏡 (hián-bî-kiàⁿ) (chiah) (khoàⁿ) (ē) (tio̍h) (ê)粒子 (lia̍p-chú),會 ()生物 (seng-bu̍t)細胞 (sè-pau) () (lâi) (khì)。病毒 (ū)卵白質 (nn̄g-pe̍h-chit)外殼 (goā-khak) () (chò)capsid內底 (lāi-té)遺傳物 (ûi-thoân-mi̍h) (genetic material); (kap)prionviroid () (sio)siâng。病毒會穢 (hō͘) (chin) (chē)生物,比論 (pí-lūn) (kóng)真核生物 (chin-he̍k-seng-bu̍t) (動物 (tōng-bu̍t) (ko͘)植物 (si̍t-bu̍t)) 佮原核生物 (goân-he̍k-seng-bu̍t) (細菌 (sè-khún))。會穢予細菌的病毒號做細菌食 (sè-khún-chia̍h) (bacteriophage)。研究 (Gián-kiù)病毒的學科 (ha̍k-kho)號做病毒學 (pēⁿ-to̍k-ha̍k)研究者 (gián-kiù-chiá)號做病毒學家 (pēⁿ-to̍k-ha̍k-ka)