Hong-súi

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
風水盤

風水 (Hong-súi) (風水),一般 (it-poaⁿ)口語 (kháu-gí) (kóng) (khòaⁿ)地理 (tē-lí) (看地理), () (siòng) () (ê)學問 (ha̍k-būn); 一般提來 (the̍h-lâi) (teh) (soán) (chhù)城市 (siâⁿ-chhī) (ia̍h) (bōng) (ài)按怎 (án-chóaⁿ) (khí) (khah)好勢 (hó-sè)