Tokelau

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
LocationTokelau.png

Tokelau ()New Zealand () (lâm)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (ê)1 ()領土 (léng-thó͘)͘,包括 (pau-koah)3 (ê)珊瑚島 (san-ô͘-tó) () (miâ) (kiò) (chò)Union群島 (Kûn-tó)

Tokelau (hām)New Zealand佇2004 ()達成 (ta̍t-sêng)共識 (kiōng-sek)未來 (bī-lâi) (beh) (kái)自由 (chū-iû)結合 (kiat-ha̍p)政治 (chèng-tī)關係 (koan-hē)

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

Tokelau-CIA WFB Map.png