San-ô͘-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Bokak Atoll, 1个環礁。

珊瑚島 (San-ô͘-tó) ()珊瑚礁 (san-ô͘-chiau)形成 (hêng-sêng) (ê)熱帶 (jia̍t-tài)亞熱帶 (a-jia̍t-tài)海島 (hái-tó) ()中央 (tiong-ng) (lap)1 (khut)這个 (Chit-ê)窟仔 (khut-á)一般 (it-poaⁿ) (thàng) (hái) (chiâⁿ-chò 1-ê瀉湖 (sià-ô͘)), (chin)罕得 (hán-tit) (ū)正港 (chiàⁿ-káng) (ô͘)舍湖 (Sià-ô͘)中央若準 (nā-chún) (bōe)沈落去 (tîm--lo̍h-khì)火山 (hóe-soaⁿ) () () (kiò) (chò)堡礁島 (pó-chiau-tó) (英語 (Eng-gí): barrier reef island)。火山地 (Hóe-soaⁿ-tē)已經 (í-keng)沉落去的 (tîm--lo̍h-khì-ê) ()環礁 (khoân-chiau) (atoll)。