A-jia̍t-tài

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
亞熱帶的分佈地區

亞熱帶 (A-jia̍t-tài) (亞熱帶; 英文 (Eng-bûn): subtropics) 或者 (he̍k-chiá)副熱帶 (hù-jia̍t-tài) (副熱帶) ()地球 (tē-kiû) (siōng) (ê) (chi̍t) (chióng)氣候 (khì-hāu)地帶 (tē-tài)。亞熱帶一般 (it-poaⁿ)分佈 (hun-pò͘) ()溫帶 (un-tài) ()熱帶 (jia̍t-tài)地區 (tē-khu) (大約 (tāi-iok)南北緯 (lâm-pak-hūi)23.5° (chì)40° 之間 (chi-kan))。亞熱帶的氣候特點 (te̍k-tiám)熱人 (joa̍h-lâng) (chhiūⁿ)熱帶, (ah)寒人 (kôaⁿ-lâng) ()熱帶寒冷 (hân-léng); 上冷 (siōng-léng)月份 (goe̍h-hūn)平均 (pêng-kin)氣溫 (khì-un)攝氏 (Liap-sī)以上 (í-siōng)