Khì-hāu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

氣候 (Khì-hāu) (氣候; 英文 (Eng-bûn): climate) () (chi̍t) (ê)特定 (te̍k-tēng)所在 (só͘-chāi)長時間 (tn̂g-sî-kan) (ê)天氣 (thiⁿ-khì)規律 (kui-lu̍t) (kap)轉變 (choán-piàn).[1]氣候的測量 (chhek-liông)需要 (su-iàu) ()特定的所在,經過 (keng-kòe)長時間無經斷 (bô-keng-tn̄g)參數 (chham-sò͘)收集 (siu-chi̍p)評估 (phêng-kó͘) (Chia)的參數包含 (pau-hâm)溫度 (un-tō͘)濕度 (sip-tō͘)大氣 (tāi-khì)壓力 (ap-le̍k) (hong)降水 (kàng-chúi)猶閣有 (iah-koh-ū)濟濟 (chē-chē)其他 (kî-thaⁿ)變量 (piàn-liōng)。氣候 (hām)天氣無仝 (bô-kāng),天氣 (kan)描述 (biâu-su̍t)特定所在短時間 (té-sî-kan)大氣狀態 (chōng-thài)

一个所在的氣候是 ()氣候系統 (hē-thóng) (氣候系統) 的 (gō͘)組成 (cho͘-sêng)部分 (pō͘-hūn)產生 (sán-seng)分別 (hun-pia̍t)是: 地球 (tē-kiû)的大氣水圈 (súi-khoan)冰雪圈 (peng-soat-khoan)岩石圈 (giâm-se̍k-khoan),佮生物圈 (seng-bu̍t-khoan).[2]

一个所在的氣候 (ē)受著 (siū-tio̍h)緯度 (hūi-tō͘)地勢 (tē-sè)海拔 (hái-poa̍t),佮水域 (chúi-he̍k)等等 (téng-téng)因素 (in-sò͘)影響 (éng-hióng)

參考 (Chham-khó)[edit]