Sip-tō͘

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
濕度
Cloud forest mount kinabalu-withHygrom.jpg
Specific concepts
General concepts
Measures and Instruments

溼度 (Sip-tō͘) (溼度) ()空氣 (khong-khì) (tiong) (chúi)蒸氣 (cheng-khì) (ê) (liōng)氣態 (Khì-thài)的水蒸氣無法度 (bô-hoat-tō͘) (ēng)目睭 (ba̍k-chiu) (khòaⁿ)。溼度 (koân)表示 (piáu-sī)發生 (hoat-seng)降水 (kàng-chúi)露水 (lō͘-chúi)抑是 (ia̍h-sī)罩蒙 (tà-bông)可能性 (khó-lêng-sèng) () (khah)權。溼度 ()權, () (ē)劉綰 (lâu-kōaⁿ) (lâng) (ē)感覺 (kám-kak) (sip) (koh) (joa̍h)因為 (in-ūi)皮膚 (phôe-hu)表面 (piáu-bīn)水氣 (chúi-khì)蒸發 (cheng-hoat)速率 (sok-lu̍t) (bān)達到 (Ta̍t-kàu)飽和 (páu-hô) (só͘)需要 (su-iàu)的水蒸氣的量 (tòe)溫度 (un-tō͘)攑懸 (gia̍h-koân) (lâi)增加 (cheng-ka) (Niû)溼度的方法 (hong-hoat) (ū)幾若 (kúi-nā) (chióng): 絕對 (choa̍t-tùi)溼度 (absolute humidity),相對 (siong-tùi)溼度 (relative humidity) (kap)單位 (tan-ūi)溼度 (specific humidity)。